"Европейската бизнес конфедерация BUSINESSEUROPE и Българската стопанска камара, като неин член, изцяло поддържат политиката на Европейската комисия за нулева толерантност по отношение на разширяващата се практика на отделни професионални гилдии да въвеждат минимални цени за техните услуги." 

Това се казва в писмо на БСК до служебния министър-председател Георги Близнашки във връзка със стартирала на 25.09.2014 г. наказателна процедура срещу България за неспазване на европейското законодателство чрез въвеждане на минимални тарифи на ветеринарно-медицинските услуги.

В писмото се отбелязва, че освен ветеринарно-медицинските услуги, подобни противоречащи на европейското право ограничения се налагат и при строителните, проектантските, нотариалните, адвокатските, брокерските и други услуги, които също могат да бъдат обект на сезиране и санкции от страна на ЕК.

България все още налага минимални тарифи за услугите, предлагани от ветеринарните лекари, което ограничава свободата за предоставяне им от страна на чуждестранни доставчици. По този начин се препятства навлизането на нови оператори на пазара и конкуренцията по отношение на цените за тези услуги. Затрудненият достъп до пазара лишава клиентите от възможността да ползват услуги на по-ниска цена. ЕК изисква България да отмени тези минимални тарифи в двумесечен срок, като в противен случай ще се обърне към Европейския съд.

Според БСК, правилният подход е не въвеждане на минимални цени на услугите, а на минимални знания, квалификация и компетентности за упражняване на професионална дейност и предоставяне на услуги, гарантиращи тяхното качество, при осигуряване на ценова конкуренция. Тази позиция е в синхрон и със становищата и практиката на Комисията за защита на конкуренцията.

За изпълнение на предписаните от ЕК действия БСК предлага спешно нормативно да бъде забранено въвеждането на минимални цени на услугите, като вече въведените такива бъдат премахнати. 


Относно Наказателна процедура срещу България заради въвеждане на минимални тарифи за ветеринарно-медицинската дейност
Добави мнение