ДО

Г-Н ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И МИНИСТЪР НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: НАЧИНА НА СТРУКТУРИРАНЕ И
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ БОРД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото писмо представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България изразяват силното си неудовлетворение от начина на функциониране на Енергийния борд и безотговорното му ползване за обосноваване на вече взети решения.

За съжаление, след две проведени заседания на Борда и избор на членовете на експертните групи към него, се потвърждават нашите опасения, изразени в писмо от 26.08.2014 г. на КТ „Подкрепа“ (приложено), а именно:

  • След избора на членове на експертните групи към Борда е видно, че нито един представител на национално представените работодателски и синдикални организации не попадна в техния състав. След наше изрично настояване г-н Антон Иванов (кандидат на КНСБ и КТ „Подкрепа“) беше назначен от т. нар. „държавна квота“.
  • Свидетели сме на оформяне на силни лобистки групи, както в състава на Енергийния борд, така и в състава на тематичните работни групи към него.
  • Факт е, че Енергийният борд вече беше използван за легитимация на вече взето решение за увеличаване на цената на електроенергията от 01.10.2014г. (изявление на министър Щонов, виж http://video.bgnes.com/view/50941). Подобно решение нито е било обект на дискусия, нито е подлагано на гласуване от членовете на Борда, без да споменаваме абсурдното изявление на г-жа Светла Тодорова – председател на ДКЕВР, че размерът на 10-процентовото увеличение на цената на тока бил определен от … журналистите.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Категорично не приемаме подобен модел на работа. Няма да приемем да бъдем използвани като бутафорен декор за PR-акции, внушаващи, че еднолични решения са консенсусни и зад тях стоят представителите на социалните партньори.

Енергийният борд е натоварен с огромни обществени очаквания и от решенията му произтича сериозна институционална отговорност. В тази връзка настояваме:

1.   Бордът да бъде съставен от организации, които представляват различните обществени интереси и имат необходимия институционален и експертен капацитет, в т.ч.:

  • Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, които представляват в огромна степен самите потребители.
  • Организациите на потребителите, в т.ч. организациите на енергийните потребители;
  • Отрасловите/браншовите организации на работодателите и на синдикатите в сферата на енергетиката.

 

В Енергийния борд НЕ трябва да участват регистрирани по Търговския закон юридически лица, независимо от дела им в производството или в разпределението на електроенергия в България. Тези дружества се представляват от съответните браншови и национални работодателски организации.

2.   Решенията на Енергийния борд да се вземат с консенсус, съгласно утвърдената практика в тристранното сътрудничество.

В очакване на вашия навременен отговор,

 

С УВАЖЕНИЕ,

Асоциация на индустриалния капитал в България:

(В. Велев)

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес:

(С. Дончев)

Българска търговско-промишлена палата:

(Цв. Симеонов)

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България:

(О. Донев)

Конфедерация на независимите синдикати в България:

(Пл. Димитров)

Конфедерация на труда „Подкрепа“:

(д-р К. Тренчев)

 


Относно начина на структуриране и функциониране на Енергийния борд
Добави мнение