Изх. № 05-00-4/ 16.07.2015 г.

ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

КОПИЕ:

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Българската стопанска камара принципно възразява срещу всякакви форми на държавна помощ, тъй като смятаме подобна намеса в пазарните отношения за рушаща конкурентната среда. Самите ценови добавки за енергия от ВЕИ са следствие от държавна помощ. С проекта за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ практически се прави опит деформациите, създадени в резултат от държавна помощ, да се лекуват отново с държавна помощ.

Притиснати от административните и правни норми на Брюксел, с оглед запазване на интересите на българските производители, сме принудени да подкрепим приемането на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ. Същата следва да отразява в максимална степен изискванията, възможностите и философията на Насоките на ЕК за държавна помощ в областта на околната среда и енергетиката, и да обхваща възможно най-голям брой предприятия.

Принципна позиция на БСК е гарантирането на равнопоставеност на всички участници на пазара да кандидатстват за държавна помощ. В същото време, не можем да не отчетем следното:

 1. Насоките на ЕК следват философията за подкрепа на конкретни сектори на икономиката, които имат важно място в световния износ, но под натиска на енергийните цени стават неконкурентоспособни. Т.е. Европа подкрепя конкурентоспособността на своята продукция в рамките на световния пазар.
   
 2. Почти всички страни-членки на ЕС прилагат тази възможност, за да поддържат конкурентоспособността на определени свои сектори, които са с голям дял в износа. Това поставя българските производители в неконкурентна позиция спрямо субсидираната продукция в другите страни от ЕС. Ето защо, България не трябва да пропуска възможността да предостави допустимата от ЕК държавна помощ за подпомагане на най-засегнатите производства, с голям дял на електроенергията в себестойността на продукцията.
   
 3. Ако се приложи принципът за подпомагане на всички засегнати, а не за най-засегнатите (каквито са изискванията на Насоките на ЕК), напълно реалистично е ЕК да откаже нотификация на българската наредба.
   
 4. За различните си политики (гарантиране на равен достъп до пазара, насърчаване на малките предприятия и защита на големите износители) Европейският съюз прилага различни инструменти. Държавната помощ е инструмент, насочен към защита на големите износители и поставянето на граници на помощта не следва да се разбира като дискриминационна мярка спрямо останалата част от предприятията.
   
 5. По дефиниция държавната помощ е изключение и не може да се отнася за всички.

 

Във връзка с горното предлагаме:

 1. Отстъпка от компонентата по чл.2 от Наредбата за количествата потребена електрическа енергия да ползват предприятията с енергийно потребление, не по-малко от 5 ГВтч.
   
 2. Размерът на отстъпката за предприятията с потребление между 5 и 30 ГВтч да бъде 50%.
   
 3. За предприятията с над 30 ГВтч да се предвиди максимално допустимата от Насоките на ЕК отстъпка в размер на 85%.


В заключение, настояваме за спешно внасяне на проекта за Наредба в Европейската комисия за нотифициране!


Становище относно проект на Наредба за намаление на тежестта, свързана с разходите за енергия на ВЕИ
Добави мнение