БСК категорично не приема предложението за увеличаване на размера на основния платен годишен отпуск по чл.155, ал.4 от КТ, от 20 на 25 дни и изразява следното становище:

1. Предложението се нуждае от задълбочен предварителен експертен анализ и дебат. В съответствие с действащите изисквания, законопроектът следва да бъде придружен от оценка на въздействието, вкл. на допълнителното натоварване на предприятията от частния сектор и на публичните разходи в бюджетната сфера.

2. Действащият минимален брой почивни дни в страната понастоящем е 32 дни (основен платен годишен отпуск и официални празнични почивни дни), като не се отчитат промени, дължащи се на частично припокриване със седмичните почивни дни в отделните календарни години. Анализът на законодателството на ДЧ на ЕС, на конкурентни икономики, на съседни страни или на страни с аналогичен икономически и социален профил показва, че по действащ минимален брой почивни дни страната ни изпреварва редица страни с напреднало икономическо и социално развитие и с високо равнище на конкурентоспособност. По този показател България е напълно сравнима със страни като Полша, Чехия, Хърватия, Италия, Германия, Русия, Сърбия. Същевременно, изпреварваме страни с висококонкурентна икономика като Великобритания - 28 д., Холандия, Турция и Норвегия – 27 д., Израел и Канада 19-20 д., и много други.

3. Мотивите към законопроекта изцяло пренебрегват възможностите по чл. 156, ал. 1, т. 1 и т. 2 на КТ, за ползване на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки (не по-малко от 5 работни дни), както и за работа при ненормиран работен ден (не по-малко от 5 работни дни).

4. Допълнително следва да се припомнят преференциалните условия за широк кръг осигурени лица за ранно пенсиониране (над 170 хил. д.), за намалено работно време и други специфични мерки за противодействие на стреса на работното място и на рисковете от професионални заболявания.

5. Следва да се отчете обстоятелството, че с действащите колективни трудови договори със значителен секторен и фирмен обхват са договорени допълнителен брой почивни дни към основния годишен отпуск – енергетика, добивна индустрия, металургия и др. В тази връзка, предложението ограничава ролята на колективното трудово договаряне, като залага на административно нормативния подход, вместо на определяне на специфични допълнителни трудови права по пътя на социалния диалог на фирмено и браншово равнище.

6. Обобщената приблизителна, но достатъчно надеждна оценка на въздействието показва, че ако бъде прието предложението, общият брой календарни работни дни и календарен фонд съвкупно работно време ще бъде намален от около 220 на 215 работни дни. При други равни условия това ще доведе до драстично намаление от приблизително 2,3% на очаквания БВП за 201 6г. (над 2 млрд. лв.) и на бюджетните приходи по проекта на ЗДБ с около 700 млн. лв. Приблизително в същия размер от 2,3% ще бъде влошена производителността на труда, а съвкупният показател, характеризиращ общата конкурентост на труда - т.нар. единични разходи на труд (unit labor cost), ще отбележи намаление от около 5%.

Отчитайки изложените съображения и откровено популисткия характер на предложението, БСК предлага законопроектът да бъде оттеглен от вносителя или в противен случай да бъде отхвърлен от народните представители при обсъждането на първо и второ гласуване.

Становището е изпратено до председателите на парламентарните комисии по труда, социалната политика и демографската политика, бюджетната комисия, комисията по икономическа политика и туризъм в НС, както и до председателите на парламентарно представените групи.

 

 


Становище относно ЗИД на КТ за увеличаване на размера на платения годишен отпуск
Добави мнение