Ние, долуподписаните организации:

 • Българска минно-геоложка камара
 • „Мини Марица-изток“ ЕАД
 • Асоциация „Български въгледобив“
 • Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ)
 • Българска браншова камара на енергетиците
 •  Български енергиен холдинг ЕАД
 • Български енергиен и минен форум
 • Българска стопанска камара
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 • „Минпроект“ ЕАД
 • Национална електрическа камара
 • Национален комитет на Световния енергиен съвет
 • НТС по МДГМ
 • НТС по Енергетика
 • Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“
 • Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ 

Изхождайки от:

 • Необходимостта от гарантиране на енергийната независимост на Република България;
 • Следването на принципите на устойчивото развитие в добивната индустрия;
 • Планът за реиндустриализация на Европейския съюз;
 • Защитата на структуроопределящи компании в сектор „Въгледобив“ и „Енергетика“ на Република България;
 • Постигнатите вече високи нива на емисиите при добив на въглища и производство на електроенергия от конвенционални източници от операторите в енергиен комплекс „Марица-изток“ през последните 15 г.;
 • Оценка на социално-икономическото въздействие на въгледобивната дейност и производството на електрическа енергия от ТЕЦ за регион Стара Загора и за страната като цяло,

Заявяваме нашата категорична подкрепа за продължаване на работата на операторите в енергиен комплекс „Марица-изток“ – рехабилитирани или новопостроени ТЕЦ и въгледобивна компания „Мини Марица-изток“ ЕАД в унисон с наличните нива на емисии (NOx, SO2, CO2, живак, прах).

Ние заявяваме нашият призив към българските държавни институции за изграждане на национална консолидирана позиция в защита на модерния български въгледобив и производство на електроенергия в комплекс „Марица-изток“ чрез:

 • Изготвяне на национално-отговорна консолидирана позиция в защита на българските въгледобив и конвенционална електроенергетика, която ясно и недвусмислено да бъде заявена по време на всички срещи, дискусии, форуми и т.н. на ниво Европейски съюз, паневропейски енергийни организации и др.
 • Създаване на мащабна международна коалиция от потенциално засегнати страни-членки на ЕС от приемането на предложените невъзможни за постигане прагове на емисии за периода след 2020 г. Наши потенциални партньори са правителствата и индустриите на Германия, Полша, Румъния, Гърция, Чешката република.
 • Осигуряване на гласуване против предложените драстични и непостижими от българската и други европейски индустрии нови прагове на емисиите в Референтния документ2010/75/ЕО през месец април и за напред.
 • Осигуряване на мащабна кампания в редица международни форуми, формати и организации, които ще способстват да се чуе позицията и аргументите на българската индустрия и конвенционална електроенергетика. 

Ние заявяваме, че приемането на предложените драстични промени за понижаване на съществуващите прагове на емисиите от индустрията, в т.ч. и производство на електроенергия от изкопаеми горива и добива на тези горива, ще е пагубен за българската и европейската икономики. Най-ярките последствия от въвеждането на тези промени след 2020 г. са:

 • Загуба на добавена стойност по веригата на доставките в сектор „Електроенергетика“, както и на конкурентни предимства в производството на електроенергия и на стоки и услуги от тежката индустрия на страната.
 • Неизпълнение на насоките за реиндустриализация на Европа;
 • Обезкървяване на икономическата база на България и превръщането й в незначителен икономически придатък към Европейския съюз.
 • Загуба на над 12 000 преки работни и още 80 000 косвени работни места;
 • Това би довело до безпрецедентна социална и икономическа криза с неизмерими последствия;

За страните

<подписи>


Декларация в подкрепа на българската индустрия и въгледобив
Добави мнение