До

Министерство на Здравеопазването

Министерство на земеделието и храните

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации предлагаме нашите предложения за допълнение и промени, както следва:

  1. Към чл. 6 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:

Чл. 6 /2/ Лице с правоспособност за ръководител на ДДД дейности може да ръководи дейностите на не повече от две специализирани фирми, организации или обособени звена.

Мотиви: Осигурява се  качествено ръководство на ДДД дейностите.

Прекратява се практиката за формално ръководство  и порочната практика едно лице да е формален ръководител на ДДД дейности на три и повече фирми.

Посоченото в чл. 14 т. 8 изискване ръководителят да е на трудов договор по КТ  не гарантира целесъобразност. Възможно е едно лице да бъде назначено на 2 часа по КТ и по този начин да ръководи формално ДДД дейностите на 4 дружества или физически лица.

 

  1. Към чл. 12 да се създаде нова ал. 4  със следния текст:

(4) Не се регистрира физическо или юридически лице, посочило ръководител на ДДД дейности, вече посочен от други две лица.

 

  1. Към чл.13: В ал. 1 да се добавят думите „съгласно приложение № 6„ (ново предложение) и да се приеме нова т. 4, и да се приеме нова ал. 3.

Текстът на чл. 13 да добие следния вид:

Чл. 13. (1) Министерството на здравеопазването поддържа публична база данни за лицата по чл. 12, ал. 1 (приложение 6), която съдържа:

1. номер и дата на уведомлението;

2. данни за лицето, което извършва ДДД (наименование на физическото или юридическото лице, ЕИК);

3. видовете дейности, които се извършват.

4. /нова/ Лицето, ръководител на ДДД дейностите.

(2) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.      

(3) /нова/ Информацията по ал. 2 се актуализира ежегодно от МЗ въз основа на новоподадени заявления за регистрация и информация от РЗИ за закрити фирми, изготвена въз основа  на осъществените проверки.

Приложение 6 към чл. 13  

Регистър на лицата, извършващи дейности по
дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Рег.№

Дата на

регистрация

Наименование на юридическо лице, предприятие

ЕТ

ЕИК

Адрес на

управление

Ръководител

дейност


Мотиви
: Осигурява се актуална информация и контрол за изискването едно лице да е ръководител на ДДД дейности на не повече от 2 дружества или организации.

 

  1. Към преходните и заключителни разпоредби да се добави нов параграф, както следва:   

§2. Лицата, които организират и извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация до влизането на тази наредба в сила, в 3-месечен срок са длъжни да  се пререгистрират в МЗ.

Мотиви: С приемането на приложение 6 и изискването за пререгистрация при посочване в уведомлението за пререгистрация на фирмата, ако фигурира за ръководител на ДДД дейности лице, което вече е посочено от други две фирми, третата ще получи отказ за регистрация.

 

  1. В чл. 15: Протоколът за ДДД дейности да е с препоръчителни реквизити, изброени в Приложение № 5, в два еднообразни екземпляра;

Текстът да придобие следния вид:

Чл. 15. Ръководителят на ДДД организира, ръководи и контролира извършването на ДДД, като:

1. извършва първоначален оглед на обектите, заявени за ДДД, който включва:

а) констатиране присъствието или отсъствието на вредители;

б) определяне на вида и локализацията им;

в) установяване на факторите, които спомагат за достъпа и разпространението им;

г) оценка на ефективността на извършените в обекта ДДД, ако такива са извършвани;

2. избира методите и средствата за контрол на вредителите, в т.ч. вида на използваните биоциди и кратността на обработките;

3. изготвя схема на поставените в обекта дератизационни точки, лепливи капани, инсектицидни лампи и други;

4. контролира качеството на извършените ДДД и проследява ефективността им;

5. следи за изправността на оборудването, правилното приготвяне на работните разтвори, обезопасеността на персонала и обектите, и инструктира изпълнителите преди започване на работа;

6. контролира издаването на протокол за обработка с препоръчителни реквизити, изброени в Приложение № 5, в два еднообразни екземпляра;

7. организира и контролира правилното третиране на отпадъците и опаковките, свързани с дейността, както и труповете на гризачите.

 

Необходимите за контрол реквизити са:

  1. Фирмата, извършила дейността, и конкретният служител с данни за контакт;
  2. Използвания биоцид и,  съответното – АДВ;
  3. Мерките за безопасност.

РЗИ извършва проверките на биоцидите в офисите на ДДД дружествата – контролират се разрешителните, ИЛБ, начинът на съхранение.

БАБХ контролира осъществяването на ДДД дейностите, видовете биоциди, начина им на прилагане.

Всяка друга информация да е по съображения на изпълнителя.

 

Изразяваме надежда да приемете обоснованите промени и допълнения.

Приложение: Редактиран текст на наредбата

 

15.03.2017                                         С уважение,

София

Константин Тодоров

Председател на УС на БАПК


Относно проект на Наредба за извършване на дезинфекции, дезинсекции  и дератизации
Добави мнение