ДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЕВ,

С настоящото изпращам становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ.

  1. Липсват критерии за диапазон, съответно за долна и горна граница на размера на МРЗ, на чиято основа да бъдат провеждани консултациите и предговорите между социалните партньори.
  2. Създава се почти императивна възможност за ежегодна актуализация на МРЗ. В повечето ДЧ на ЕС вкл. новоприсъединилите се, актуализацията върви през 2-3 и повече години. Това дава предвидимост на средата и сигурност за текущото и инвестиционно планиране.
  3. Стъпката на нарастване зависи изцяло от надеждността на прогнозата на МФ, като даже не е ограничена от тях. Допълнително може и следва да се изготви анализ за посоката и степента на отклоненията на прогнозираното и отчетено нарастване за последните години /например след 2008 г./.
  4. При значително надхвърляне на прогнозния спрямо отчетения ръст на компенсацията на един зает /СРЗ/ се залага трайно и повишаващо се съотношение на МРЗ към СРЗ значително над ЕС-22 с МРЗ /41-42%/.
  5. Това на свой ред създава риск за икономически необоснован ръст на СРЗ поне по две линии – като се увеличава СРЗ в браншове с висок дял на изплащани МРЗ /търговия, строителство, туризъм, услуги, шивашка промишленост и др./ и като се оказва натиск върху останалите възнаграждения по линия на индивидуалното и колективното трудово договаряне. Дори да не се актуализират КТД, ако в тях са договорени параметри, свързани с МРЗ, се задейства ежегоден автоматизъм за икономически необоснован ръст на разходите на труд.
  6. Изложеното в т. 1-4 създава условия за генериране на допълнителна инфлация, индуцирана от правителството. С оглед на евентуално влизане в ERM II, спазването на критериите от Маастрихт за ценови ръст и за дългосрочен лихвен процент ще се окаже проблематично или най-малкото затруднено и следва да бъде компенсирано с допълнителни фискални ограничения.
  7. Остават валидни и  рисковете за натиск върху заетостта /включени в Конвенция № 131 на МОТ/ особено за уязвимите групи на пазара на труда – младежи, жени, необразовани, неквалифицирани, дългосрочно безработни лица и др.

Констатираме също, че предложеният текст не отразява постигнатия напредък в хода на досегашните обсъждания със социалните партньори, вкл. заявената лично от Вас подкрепа за императивно съобразяване с критериите и изискванията на Конвенция № 131 на МОТ.

Изложените аргументи според нас налагат отлагане на обсъжданията по изготвяне на механизъм и критерии за определяне на МРЗ след формиране на новия МС.

В същото време използваме възможността да изразим общото си удовлетворение от проявените от Ваша страна инициатива, настоятелност и конструктивизъм по време на проведените обсъждания.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на АИКБ,
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ


Становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ
Добави мнение