27.04.2017

Изх. № 03-00-18/27.04.2017 г.    

ДО

Г-Н ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ОТНОСНО:      Проект на постановление на Министерски съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 на Министерски съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г., бр. 27 от 2013 г., бр. 13 и 106 от 2014 г.), публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес подкрепя публикувания за обществено обсъждане проект на Постановление за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

Независимо, че в законодателството ни е въведено изискването таксите за публичните услуги да се определят на разходен принцип, той не винаги се прилага при формиране размера на държавните такси. В последните години се наблюдава обезпокоителната тенденция събирането държавни такси за предоставени услуги, да се използва за източник на генериране на приходи в бюджета, което на практика ги превръща в косвени данъци.  В редица случаи, приходите от такси надвишават в пъти разходите, необходими за финансиране на дейностите по предоставяне на съответната услуга.

Предложение за намаление на таксите, събирани от Агенция по вписванията (АВ) вече е прието от МС с РМС № 411 от 19.05.2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 2015 г. В Решението се предлага таксите, събирани от  АВ да се намалят „с 20% например“ с оглед въвеждане на разходоориентирания принцип при тяхното определяне, тъй като приходите на АВ надвишават разходите  - за 2013 г. приходите възлизат на 55 552 746 лв., докато разходите са в размер на 16 865 995 лв. Мярката не е изпълнена. Видно от изложеното в Доклада, придружаващ проекта на Постановление, реализираните приходи за АВ за и за 2016 г. надвишава над 3 пъти разходите за издръжка.

 С проекта на Постановление се предлага таксата за вписване на актове, подлежащи на вписване, да не надхвърля 1000 лв., а при апорт на недвижим имот в капитала на търговско дружество – 500 лв. Учредяването и вписването на ипотеки, като обезпечение при сключване на сделки, представлява съществена част от формиране на цената на кредитите от търговските банки. Действително, както е отбелязано и в доклада към проекта на Постановление, държавната такса по вписване на ипотеки, нерядко достига десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко отбелязване, заличаване и подновяване на вписване, за което се събира половината от платената първоначално такса. Същевременно, размерът на таксите, събирани от АВ за вписване на тези обезпечения, не съответстват на разходите за предоставянето на услугата. Съгласно Тълкувателно решение № 7/2012 ОСГТК ВКС, „проверката, която се извършва от съдията по вписванията, се ограничава до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон“.

Въвеждането на горна граница на събираната такса ще облекчи съществено стопанските субекти, ще кореспондира на предметния обхват на извършваната проверка и ще осигури прилагането на принципа на справедливост, прокламиран в преамбюла на Конституцията на РБ и редица нормативни актове.

Предлаганото допълнение е положителна стъпка в посока на подобряване на икономическата среда.

 

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
Добави мнение