06.06.2017

Изх. № 02-00-6/ 06.06.2017 г.

ДО

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н КОНСТАНТИН ПОПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Законопроектът в значителна степен ограничава процесуалните възможности за защита на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на администрацията, чрез увеличаване на таксите за касационно обжалване. За граждани таксата нараства на 90 лева, за юридически лица - на 450 лева, а по дела с определяем материален интерес се въвежда пропорционална такса.

Този размер на таксите ограничава конституционно гарантираното право по чл. 56 и чл. 120 ал. 2 от Конституцията на достъп до правосъдие.

Текстът не е съобразен с чл. 60 ал. 1 от Конституцията, който постановява, че „гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество". Драстичното увеличение на простите такси в пъти и въвеждането на пропорционална такса по актове, свързани по принцип със значителен имуществен интерес (ревизионни актове, обществени поръчки и т.н.), не почива на анализ на динамиката на доходите на гражданите и приходите на бизнеса.

Въвеждането на възпиращи такси за касационно обжалване е дискриминационно, поставя жалбоподателите в неравностойно положение, като облагодетелства тези с по-голяма платежоспособност. Текстът е в противоречие с чл. 6 ал. 2 от Конституцията, който постановява равенство на гражданите пред закона и изключва ограничаване на права или привилегии, основани на имуществено състояние. Нарушен е и чл. 19 ал. 2 от Конституцията, който постановява законът да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност.

Пропорционалните такси са неоправдани и с оглед на това, че административните съдилища не разглеждат гражданскоправни имуществени спорове, а спорове между субекти, които се намират в отношение на власт и подчинение. Вместо укрепване на законността и на възможностите за съдебна защита, законопроектът ограничава съдебния контрол за законност, включително в сфери, които се характеризират с висок корупционен риск. Процентните такси по административни дела не са в полза на ефективното управление и разходване на публичните финанси.

Горните промени са продиктувани предимно от фискални съображения и такива за облекчаване работата на съдилищата, а не за подобряване на правораздавателната дейност с цел гарантиране правата и свободите на гражданите и на техните интереси, каквото е призванието на съдебната власт. Този подход застрашава имуществените и неимуществени права и свободи на гражданите и бизнеса гарантирани от Конституцията и законите.

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ


Относно проект на ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс
Добави мнение