ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГИЛУРАНЕ

Относно: Позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на „Булгартрансгаз“ върху българската икономика и домакинства с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ.

Намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени неясно защо и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи. В нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ. Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе „входно-изходния модел“. Учудващо е защо същият не е въведен още през 2011 г. Също така считаме, че нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество подзаконови нормативни документи, без да се изпълнят изискването на Закона за нормативните документи (чл. 18а) за предварителна оценка на въздействието, с което се пропусна възможността да се анализира въздействието върху сектора, енергетиката и икономиката като цяло.

Ние не сме против „входно-изходния модел“, но сме против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това.

За информация на българското общество, монополното положение на „Булгартрансгаз“ е позволило в периода 2007-2016 г. да формира средногодишна оперативна печалба1 от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната печалба е 73 млн. лв. Забележете – при незапълване на тръбата за пренос! Освен това, „Булгартрансгаз“ с мълчаливото съгласие КЕВР е преостойностил активите си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период.

Неясното пазарно поведение на един участник на пазара, с изискването за увеличение на цените за пренос, може да се обясни единствено с неговото монополно положение.

Вероятно желанието на държавата е да увеличи приходната част на бюджета чрез дивиденти от натрупаната печалба, въпреки ненатоварената газопреносна мрежа. Квалификацията на подобно намерение на монополиста „Булгартрансгаз“ е свързана само с целенасочени действия за нарушаване на конкурентоспособността на българската икономика с всички последствия от това за доходите на населението, създаването и запазването на работните места, и просперитета на нацията.

В тази връзка предлагаме да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби, методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.

С УВАЖЕНИЕ,

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.


1 EBITDA (оперативна печалба) = печалба преди лихви, данъци, такси, амортизации и обезценки


Позиция на АОБР относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“
Добави мнение