31.10.2018

 

Изх. № 02-00-28 / 31.10.2018 г.

 

ДО

Г-жа Цвета Караянчева
Председател на 44-то Народно събрание

Г-жа Менда Стоянова
Председател на Комисията по бюджет и
финанси при 44-то НС

Г-н Петър Кънев
Председател на Комисията по икономическа политика и туризъм при 44-то НС

Г-н Емил Димитров
Председател на Комисията за наблюдение
на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата при 44-то НС

Г-н Искрен Веселинов
Председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при 44-то НС

Г-н Кристиан Вигенин
Председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
при 44-то НС

Г-жа Ивелина Василева
Председател на Комисията по околната
среда и водите при 44-то НС

 

КОПИЕ:

 

 

 

Г-н Бойко Борисов
Министър-председател на РБ

Г-н Владислав Горанов
Министър на финансите на РБ

 

ОТНОСНО: Намеренията за отлагане на влизането в сила на промените в ЗМДТ относно определянето на ТБО (във връзка с проект на ЗИД на ЗКПО, сигн. 802-01-39)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През последните почти 15 години БСК многократно е поставяла на вниманието на изпълнителната и законодателната власти, на Омбудсмана и на Президента на Р България, проблема с несправедливото, икономически необосновано и противоконституционно формиране на такса „битови отпадъци“ (ТБО) за бизнеса и населението. Аргументирали сме необходимостта от прилагане на ред и основа за нейното определяне, в съответствие с европейските изисквания и водещия принцип „замърсителят плаща“.

Участвахме в специално създадената работна група за промяна на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) през 2015 и 2016 г., приет през 2017 г., който определи рамката за преминаване от данъчна оценка към количеството като основа за изчисляване на ТБО. Беше предвидено изискванията на членове 66 и 67 от ЗМДТ да влязат в сила от 31.12.2019 г.!

След многократно отлагане на работата по новите текстове, които станаха факт след повече от 3 години усилия, сега започва отлагането на тяхното прилагане от 31.12.2021 г., за което има предложение от Националното сдружение на общините в РБ.

Представеният мотив за използване на предстоящото преброяване населението през 2021 г. за отлагане на влизането в сила на чл. 66 и чл. 67 е неприложим, тъй като резултатите от преброяването не отразяват реалния брой ползватели на услугата по управление на битовите отпадъци и на практика ще бъде променена форма на сегашната практика, без да се промени съдържателно таксата.

Отлагането на сроковете за прилагането на изискванията на ЗМДТ, не само че няма да допринесе за по-добра система за управление на общинските отпадъци, но ще отложи постигането на по-добра и незамърсена жизнена среда.

Събраните средства от ТБО нарастват с 3% за периода 2011-2015 г., като за този период количествата образувани отпадъци намаляват с 16%, което ясно показва неефективността на дейностите по управлението. В средствата не са включени платените лицензионни възнаграждения на организациите по оползотворяване или продуктовите такси, платени в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Действащата практика за определяне на такса битови отпадъци на база данъчна оценка на имота не създава условия за постигането на амбициозните цели за управление на битовите отпадъци, приети с промените на Рамковата директива за отпадъците. Към 2025 г. следва да постигнем подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци до 55% от теглото, а към момента предадени за рециклиране са около 3% за 2016 г. по данни на НСИ, а през сепариращите инсталации преминават 48% от отпадъците. С отлагането на сроковете с 3 години тази цел ще бъде непостижима и рискът страната ни да бъде обект на нови наказателни процедури от ЕК нараства значително. Тогава ще се наложи да вземаме пожарни мерки, каквато сега е ситуацията с чистотата на въздуха.

С въвеждането на количеството образувани битови отпадъци като основа за таксата, гражданите и бизнесът ще виждат реалния смисъл от разделянето на отпадъците. В момента за количеството образувани отпадъци плащаме:

-     такса (данък) на общината,

-     продуктова такса при покупката на опаковани стоки (продуктова такса опаковки – хартиени, пластмасови, метални, стъклени и композитни),

-     продуктова такса за батерии и акумулатори,

-     продуктова такса за електрическо и електронно оборудване,

-       продуктова такса за гуми,

-       продуктова такса за МПС.

Количеството образувани отпадъци, като измерител на задължението на гражданите за услугата „Управление на отпадъци“, е първата и най-важна стъпка по пътя на кръговата икономика, която следва да доведе до минимизиране на депонирането и увеличаване на повторната употреба и рециклирането.

БСК предлага и юридическите лица и сгради в режим на етажна собственост да бъдат освободени от такса битови отпадъци за втория компонент на услугата (третиране на битовите отпадъци) в случаите на сключени договори за обслужване с оторизирани оператори, вкл. когато последните са превъзложили дейностите по третиране на оператори на инсталации и съоръжения с издадени разрешителни по Закона за управление на отпадъците. В тази връзка, чл. 71, т. 3 на ЗМДТ да бъде изменен по следния начин:

3. услугата по чл. 62, т. 1 и т.2, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица по смисъла на чл. 12 от Закона за управление на отпадъците, на които е предоставено право да извършват дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане или други методи за третиране, или предаване за последващо третиране на битовите отпадъци на съответните съоръжения и инсталации, и които са декларирали по ред, определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.“

С освобождаването от таксата ще се въведе изцяло европейският принцип „замърсителят плаща“ и ще се улесни функционирането на т. нар. кръгова икономика. Дължимите плащания ще бъдат обвързани с икономически присъщите разходи за извършване на съответните услуги за реалните количества, генерирани, събрани и третирани битови отпадъци. На следващо място, ще се създадат условия за промяна на функциите на таксата, която понастоящем има характера на имуществен данък, обвързан с данъчната оценка на недвижимите имоти, или отчетната стойност на дълготрайните материални активи на предприятията.

Общинските администрации следва да проучат в подробности практиките на редица страни за прилагане на нови методи за разделно събиране и създаване на възможности за повторна употреба и рециклиране на различни отпадъчни потоци. Целите, поставени с Пакета „Кръгова икономика“, няма да бъдат постигнати само с организации по оползотворяване, а с модернизиране на общинските дейности – събиране от врата на врата, въвеждане на нова техника и най-вече ефективното ѝ използване.

Във връзка с горното се обръщам с настоятелна молба за недопускане предвидените срокове за влизане в сила на промените в ЗМДТ да бъдат отложени.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател


Относно: Намеренията за отлагане на влизането в сила на промените в ЗМДТ относно определянето на ТБО
Добави мнение