31.10.2018

Да не се отлага срокът за влизане в сила на новия метод за определяне на такса „битови отпадъци“ (ТБО) настоява Българската стопанска камара в писмо, изпратено до ръководството на Народното събрание и ресорните парламентарни комисии.

Повод за писмото е предложеното от страна на НСОРБ и възприето на първо четене от народните представители отлагане с две години на новите изисквания на чл. 66 и 67 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и, вместо 31.12.2019, срокът да е 31.12.2021 г.

Промените в ЗМДТ предвиждат ТБО да се определя на база количествата генерирани отпадъци, а не въз основа на данъчната оценка на имота или активите на предприятието. За тази промяна БСК настоява от 15 години и многократно е поставяла проблема на вниманието на изпълнителната и законодателната власти, на Омбудсмана и на Президента на РБ. Благодарение на усилията на БСК, през годините със свои решения и препоръки излязоха Комисията за защита от дискриминация (юли 2011 г.), Омбудсманът на РБ (април 2011 г.), СГС (март 2006 г.). БСК е представяла многобройни предложения за нормативни промени, вкл. експерти на Камарата участваха в специално създадената работна група за промяна на ЗМДТ през 2015 и 2016 г., като разработеният от тях проект беше приет през 2017 г. Именно тогава беше определен и срокът за влизане в сила на променените членове 66 и 67 от ЗМДТ – 31.12.2019 г.

Според БСК, отлагането на сроковете за прилагането на изискванията на ЗМДТ, не само че няма да допринесе за по-добра система за управление на общинските отпадъци, но ще отложи постигането на по-добра и незамърсена жизнена среда. Събраните средства от ТБО нарастват с 3% за периода 2011-2015 г., като за този период количествата образувани отпадъци намаляват с 16%, което ясно показва неефективността на дейностите по управлението.

Действащата практика за определяне на ТБО на база данъчна оценка на имота не създава условия за постигането на амбициозните цели за управление на битовите отпадъци, приети с промените на Рамковата директива за отпадъците. Към 2025 г. следва да постигнем подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци до 55% от теглото. Към момента предадени за рециклиране са около 3% за 2016 г., по данни на НСИ, а през сепариращите инсталации преминават 48% от отпадъците. С отлагането на сроковете с 2 години тази цел ще бъде непостижима и рискът страната ни да бъде обект на нови наказателни процедури от ЕК нараства значително. Тогава ще се наложи да вземаме пожарни мерки, каквато сега е ситуацията с чистотата на въздуха“, се казва в писмото до народните представители.

Според БСК, с въвеждането на количеството образувани битови отпадъци като основа за таксата, гражданите и бизнесът ще виждат реалния смисъл от разделянето на отпадъците. Експертите на Камарата уточняват, че в момента за количеството образувани отпадъци плащаме: такса (данък) на общината; продуктова такса при покупката на опаковани стоки (продуктова такса опаковки – хартиени, пластмасови, метални, стъклени и композитни); продуктова такса за батерии и акумулатори; продуктова такса за електрическо и електронно оборудване; продуктова такса за гуми; продуктова такса за МПС.

Общинските администрации следва да проучат в подробности практиките на редица страни за прилагане на нови методи за разделно събиране и създаване на възможности за повторна употреба и рециклиране на различни отпадъчни потоци. Целите, поставени с Пакета „Кръгова икономика“, няма да бъдат постигнати само с организации по оползотворяване, а с модернизиране на общинските дейности – събиране от врата на врата, въвеждане на нова техника и най-вече ефективното ѝ използване“, препоръчва БСК.

 

Вижте пълния текст на писмото ТУК!

Дата: 31.10.2018

Източник: БСК

Прочетено: 5742