10.12.2018

Изх. № 05-10-24 /10.12.2018 г.

 

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИ

44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Проблеми, произтичащи от обхвата на приложението на чл. 118ж от Закона за водите

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВАСИЛЕВА,

Обръщаме се към Вас във връзка с изключителните предизвикателства, пред които е изправен хидроенергийният сектор в последно време. Експлоатацията на действащи централи е застрашена предвид рестриктивните разпоредби на чл. 118ж, ал.1, т.4 от Закона за водите, съгласно които „Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5“. Забраната е въведена с изменение на Закона за водите и е в сила от 09.08.2010г. В последващо изменение на същия закон (§ 10 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за концесиите) е въведено изключение за прилагането й в случаите, когато ВЕЦ са били въведени в експлоатация преди 09.08.2010г. В обхвата на забраната попадат 91 действащи водноелектрически централи, които оперират, съгласно всички нормативни изисквания. По силата на цитираната разпоредба се въвежда забрана за водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, което представлява по своята същност промяна на режима на реализираните вече инвестиционни намерения и в значителна степен застрашава жизнеспособността на тези проекти.

В последните месеци се наблюдава разнопосочна практика по отношение на третирането на гереспоменатите централи – на част от тях биват отнемани разрешителни за водовземане на основание чл. 118ж, ал.1, т.4, за други е постановен отказ за продължаване на срока на съответните разрешителни. Има и случаи, при които, въпреки че централата попада в обхвата на изменението, същата продължава безпрепятствено да осъществява дейността си. Поради това се обръщаме към Вас, с молба да инициирате разрешаване на проблемния казус, по начин, по който легитимните интереси на инвеститорите ще бъдат защитени в пълна степен.

Българска стопанска камара изразява подкрепата си към заинтересованите страни като настояваме да бъде взета предвид ключовата роля на ВЕЦ както за енергийната система, така и за икономиката на страната.

В светлината на амбициозните цели на Европейския съюз по отношение на постигане на глобално лидерство в областта на ВЕИ, водноелектрическите централи са от критична важност за осигуряване на най-евтината възобновяема енергия за обществото и за поддържане на стабилността и сигурността на електроенергийната система. Нещо повече, поради планираното увеличение на дела на възобновяеми източници с променлива честота на производството, в бъдеще значително ще се увеличи значението на водната енергия. Към настоящия момент ВЕЦ осигуряват 65% от възобновяемата енергия в България, при най-нисък разход за обществото – 74,5 лв./МВтч.

Въвеждането на ретроактивни мерки, дискриминационни политики и липсата на предвидима нормативна рамка оказват значителен негативен ефект върху финансовото състояние на дружествата от сектора и реализирането на инвестиционните проекти като по този начин системно се нарушават законните интереси на инвеститорите. Влошеното финансово състояние на опериращите в хидроенергийния сектор дружества ще доведе до повишение на цената на електроенергийния микс. Поради тази причина може да се очаква значително покачване на разходите за енергия не само за индустрията, но и за домакинствата в страната.

В заключение още веднъж заявяваме позицията си, че е необходимо да бъдат взети спешни мерки за разрешаване на проблема, пред който са поставени инвеститорите. Решенията, които засягат реализирани инвестиционни проекти следва да бъдат вземани в условията на открит диалог и прозрачност с оглед запазване на законните интереси на производителите на енергия от ВЕЦ.

 

С уважение,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проблеми, произтичащи от обхвата на приложението на чл. 118ж от Закона за водите
Добави мнение