01.02.2019

 

Изх. № 05-10-2 / 01.02.2019 г.

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

ОТНОСНО:

Становище на БСК по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, публикуван за обществено обсъждане

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ,

 

С разработването на проекта на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е въведен обсъждания подход за управление на мрежата Натура 2000 в България.

В тази връзка БСК подкрепя решението управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво да бъде вменено в компетенциите на РИОСВ, както и създаването на Национален консултативен съвет, и Комитети на заинтересованите страни на регионално ниво.

Предвиденият Национален консултативен съвет за Натура 2000, към министъра на околната среда и водите съгласно § 24 е съставен от широк кръг заинтересовани страни, които имат отношение към управление на територии и акватории в Натура 2000. Считаме обаче, че в предложения текст следва да се допълни, че за участие в Националния съвет се включват представители на национално представителните организации на работодателите и браншови организации техни членове. Съответно за всички неправителствени организации следва да бъдат регламентирани критерии за представителност, които при необходимост да бъдат посочени в утвърдения от министъра на околната среда и водите правилник (съгл. чл. 116а, ал.3).

Следва да се прецизира текста по чл. 117а, ал. 2 /§. 25/, определящ състава на Комитетите на заинтересованите страни към органите за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво, като се включат представители на регионални сдружения, членуващи в национално представителни организации на работодателите.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие, публикуван за обществено обсъждане
Добави мнение