Изх. № 02-00 –7#1 / 19.03.2019 г.

 

ДО

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ 44-ТО НС

 

КОПИЕ:

 

 

 

 

 

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закона за социалното подпомагане (№  954-01-13/06.03.2019 г.), внесен от н. п. Искрен Веселинов и група н. п.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

Българската стопанска камара подкрепя необходимостта от съществени промени в условията за получаване на социални помощи и обвързването им с участие в различни форми на ограмотяване, придобиване на начално и основно образование, и професионална квалификация, като представяме следните бележки и предложения по цитирания законопроект:

  1. В §1 от проекта, получаването на месечни социални помощи е обвързано с полагане на общественополезен труд, участие в програми за ограмотяване, повишаване на квалификацията или прилагане на мерки за въздействие и превъзпитание. Това общо правило изключва жените в майчинство, които нямат статут на трайно безработни лица, но за които са оценени съответни образователни и квалификационни потребности.

Припомняме, че редица изследвания на МОТ определят публичните разходи за образование на жените-майки, особено на тези с т. нар. ранни раждания, като инвестиции с най-висока социална и икономическа обществена възвращаемост. В тази връзка, предлагаме всички майки до определена навършена възраст – напр., 40-45 г., за които са установени значителни образователни и квалификационни дефицити – липса на начално и основно образование и базова професионална квалификация, съответно - са дефинирани специфични цели и задачи в индивидуални планове за действие по чл. 19 на Закона за насърчаване на заетостта или по новата ал. 5 на чл. 12б, предложена с §2 на проекта на ЗИД на ЗСП, да бъдат обхванати в курсове за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията.

След допълнителна оценка следва да бъдат осигурени необходимите бюджетни и човешки ресурси за поемане на дневната грижа за отглежданите деца по време на участие на техните майки в образователни и квалификационни курсове в системата на училищното образование, избрани ЦПО или други подходящи сгради, осигурени от общините.

Допълнително следва да бъде специфицирана минимална възраст на отглежданите деца, след която задължително се прилагат съответните мерки като условие за получаване на съответните социални помощи. Това ще допринесе за ефективна реализация на тази целева група на пазара на труда, за подобряване на равнището на образованост и социализация на децата в техните семейства, за ограничаване на ранното отпадане от образователната система, респ. - за изпълнение на специфичните препоръки и други ангажименти на страната към ЕС.

Повишаването на образованието и квалификацията на майките с т. нар. ранни раждания ще спомогне също за ограничаване на мащабите на разширяващата се маргинализация и на броя на икономически неактивните и безработни лица. В по-общ план, кръгът на обхванатите лица, също така, не следва да бъде ограничаван само до регистрираните в бюрата по труда трайно безработни лица.

  1. В §2 се предлага създаване на нова ал. 5 към чл. 12б. Необходимо е да бъде направено разграничение между съдържанието на посочената “ежегодна оценка“, която съдържа констатираните потребности на целевите групи, и „плана за действие“ по смисъла на чл. 19 от Закона за насърчаване на заетостта, който съдържа цели и задачи за съответното лице.
  2. В §3 от проекта липсва уредба на последиците след изтичане на едногодишния срок на 50-процентно намаляване на месечните помощи. Не е уредено дали помощта се прекратява, спира или подновява и при какви условия – например, включване във втори курс за придобиване на следваща (основна) образователна степен или допълваща квалификация.
  3. В проекта на ЗИД на ЗСП следва да бъдат включени и легални дефиниции на част от използваните понятия, например, за „общественополезен труд“, за да се избегнат бъдещи противоречиви тълкувания, породени от терминологичния апарат на закона.
  4. Предварителната оценка на въздействие към проекта на ЗИД следва да бъде детайлизирана, като бъдат включени количествени и стойностни оценки, вкл. на потенциална численост на основните целеви групи, необходимите бюджетни средства, оценените ползи и др.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно: Проекта на ЗИД на Закона за социалното подпомагане
Добави мнение