Изх. № 02-00-16#1/18.06.2019г.                                         

ДО

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА
И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА 

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

КОПИЕ:

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 

ОТНОСНО: Проект на ЗИД на КСО (954-01-38/12.06.2019 г.), внесен от н. п. К. Нинова и група н. п., Ваш № КТСП-953-08-16/17.06.2019 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АДЕМОВ, Г-ЖА НИКОЛОВА, Г-ЖА СТОЯНОВА,

С настоящото БСК подкрепя необходимостта от преодоляване на натрупаните деформации в размерите на пенсиите, отпуснати през последните години и общо повишаване на атрактивността и доверието в пенсионно осигурителната система.

Нужни са последователни и поетапни мерки за актуализация на размера на пенсиите, особено в диапазона до определената линия на бедност – 348 лв., отчитащи индивидуалния осигурителен принос на пенсионерите и необходимостта от подържане на адекватни съотношения между минималната, средната пенсия и минималната, средната работна заплата и среден осигурителен доход.

Същевременно считаме, че всички предлагани промени трябва да бъдат съобразени с очакваните общи ефекти върху системата на ДОО и с възможностите за осигуряване на необходимия финансов ресурс.

В тази връзка предлагаме:

1. Да бъде оценено въздействието на внесените предложения за актуализация на пенсиите от страна на отговорните функционални направления в НОИ с отчитане на ефекта от извършените между 2009 и 2016 г. актуализации по чл. 100 на КСО. При приемане на тези предложения се създават възможности за точно представяне на ефекта от актуализацията на пенсиите, размера на необходимите компенсиращи средства и общия ефект на предложението върху дългосрочната устойчивост на ДОО;

2. Предложените промени в КСО да бъдат обсъдени заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., проектите на Консолидираната фискална рамка и на Закона за бюджета на ДОО за 2020 г.;

3. Предлаганото осъвременяване да бъде извършено на три етапа в периода 2020-2022 г., като бъдат актуализирани съответните прогнозни показатели в следващите средносрочни бюджетни прогнози;

4. Да бъдат предвидени едновременни общи компенсаторни намаления на разходи и увеличения на данъчно осигурителни приходи в размер на предложената актуализация по години, съответно в проектите на държавен бюджет, бюджета на ДОО и КФП за сметка на реформи за повишаване на ефективността и ефикасността на публичните разходи, вкл.:

  • радикални промени при определяне на пенсиите за инвалидност, ограничаване на злоупотребите в експертизата на работоспособността, нов регламент на медицинската експертиза на функционалността, вид и степен на увреждания, основана на Международната класификация на функционалността, уврежданията и човешкото здраве (ICF);
  • обвързване на пенсионните и други осигурителни права (краткосрочни обезщетения за временна нетрудоспособност и др.) с изплатените дължими (начислени) осигурителни вноски;
  • обединяване на изискванията и отчетността по Наредба 5 на МТСП от 2003 г. и Наредба 8 на МФ от 2005 г. и др.
  • интеграция на регистрите на сключените трудови договори, осигурените лица и издадени решения на експертните лекарски комисии подобряване на анализа на риска и повишаване на ефективността на контрола над недекларирания труд от страна на НАП и ГИТ.

БСК многократно е предлагала посочените по-горе и ред други мерки за ограничаване на недекларираната заетост и осигурителните измами. В тази връзка, потвърждаваме отново готовност за експертно съдействие за изготвяне на съответни предложения за промени в данъчното и осигурително законодателство.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект на ЗИД на КСО, внесен от К. Нинова и група н.п.
Добави мнение