03.09.2019

 

Изх. № 05-02-60/02.02.2019 г.

ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ЗЛАТАНОВА,
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЖРДП“, МТСП

Секретариата на Националния съвет за
тристранно сътрудничество

Секретариата на националния съвет за
хората с увреждания

Национален статистически институт

                                 ОТНОСНО:


Становище по проект на Постановление на МС за приемане на
Методика за определяне на линията на бедност за страната

     


Във връзка с представените проекти на ПМС за приемане на Методика за определяне на линията на бедност (ЛБ) за страната, Методика за определяне на линията на бедност за страната, доклад на Министъра на труда и социалната политика и частична предварителна оценка на въздействието, БСК представя следните бележки и коментари:

 1. От съпътстващия доклад на Министъра на труда и социалната политика става ясно, че с проекта на Методика за определяне на ЛБ за България се хармонизира българската правна уредба с изискванията на методологията на Евростат за определяне на ЛБ и свързания Регламент 1177/2003 на ЕС и на Съвета.
 2. Това предполага следване на аналогичен „огледален подход“ при формулиране на съответните показатели, на техния стойностен състав и значение, вкл. при използването им за цели на политиките на социално подпомагане, социално осигуряване и гарантиране на свързаните права.
 3. С въвеждането на определението за ЛБ с § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Методиката, дефинирана като „60% от средния разполагаем нетен доход на еквивалентна единица“, вместо от медианния разполагаем нетен доход на еквивалентна единица, се заобикаля Методиката на Евростат за определяне на ЛБ, въведена в съответствие с цитирания Регламент.
 4. От тази гл. т., ЛБ следва да се определя ежегодно като „60% от медианния разполагаем нетен доход на еквивалентна единица“ по данни от предходната година при което отпада необходимостта да се индексира с ръста на цените на т. нар. малка потребителска кошница.
 5. Във връзка с горното предложение, използването на ЛБ за целите на социалната и осигурителна политика, при необходимост, следва да бъде обвързано с промени на конкретните размери на референтни прагове и размери на предоставяни помощи и добавки в законовата и подзаконова уредба.
 6. В представения проект на Методика липсват примерни числови разчети за това как изглеждат резултатите от нейното прилагане за минали години, т. е. конкретните разчетни размери на ЛБ, напр. за 2017, 2018, текущата 2019 и 2020 г.
 7. Не е аргументирана необходимостта от въвеждането на §2 от Допълнителните разпоредби на Методиката, който дава обща информация за ЕU – SILC.
 8. §1 от Преходните разпоредби на Методиката следва да бъде преномериран като стане §3.
 9. Текстът на чл. 3 на Методиката е самостоятелен, т.е. посочването на ал. 1 е ненужно. Необходимо е да бъде предвидено публикуване на визираната информация и на официалната електронна страница на НСИ, а не предоставянето й само на МТСП.
 10. Представената частична предварителна оценка на въздействието е непълна, тъй като очевидно ще има въздействие върху бюджета, доколкото промяната на ЛБ ще въздейства върху общия размер на получаваните помощи.
 11. Предлагаме НСИ да публикува ежегодно края на м. август данни за медианния доход и медианната работна заплата за предишната година.

В заключение БСК е готова да подкрепи проекта на методика, регламентиращ нов алгоритъм за определяне на ЛБ при условие, че бъдат възприети представените предложения и внесени съответни промени в текста на методиката. 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДИМИТЪР БРАНКОВ

Зам.-председател на БСК


Становище по проект на Постановление на МС за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната
Добави мнение