17.09.2019

 

Изх. № 02-00-30 / 17.09.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОПИЕ: 

 

 

ДО

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Г-Н СЛАВЧО АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

 

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

ОТНОСНО: Становища на БСК по проекти на ЗИД на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-56, внесен от Кръстина Таскова и група н. п., и ЗИД на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Таскова и група н. п.

 

С настоящото представяме бележки и коментари по законопроектите за изменение и допълнение, както следва:

  1. Относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-56, внесен от Кръстина Таскова и група н. п.:

БСК многократно е заявявала необходимостта от целеви и фокусирани мерки за атакуване на причините и ограничаване последиците от продължаващата демографска криза, като е необходимо мерките да бъдат насочени към постигане на предварително дефинирани и приети с консенсус цели на демографската политика. За постигане на тези цели е необходимо извършване на цялостен анализ на политиката по социално подпомагане в страната.

Представеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца предлага мярка, която самостоятелно и фрагментарно приета няма да доведе до целените резултати за подобряване на демографската картина в България.

В Предварителната оценка на въздействието на ЗИД на Закона за семейни помощи за деца следва да бъде прецизиран източникът на финансиране.

С оглед на изложените по-горе бележки и коментари, Българската стопанска камара се въздържа от подкрепа на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-56, внесен от Кръстина Таскова и група н. п.

  1. Относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Таскова и група н. п.:

Кодексът на труда на Република България урежда продължителност на отпуска за отглеждане на малко дете, която нарежда страната ни на водещо място по този критерий не само в рамките на ЕС, но и в световен мащаб. Потвърждения за посоченото могат да се открият и в доклади на ЕК, ЕП, УНИЦЕФ и други международни институции.

В представения ЗИД на Кодекса на труда, № 954-01-57, се предлага работничка или служителка с едно или повече живи деца до 18-годишна възраст да има право на един допълнителен ден платен отпуск за всяко дете за всяка година.

Намираме, че подобна промяна в законодателството не е необходима, тъй като в действащия към момента чл. 168 КТ е предвидена вече възможността при колективно трудово договаряне работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст да има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Това е законов текст, с който се предоставя възможност за още по-продължителен отпуск, на фона на водещото място на Р България сред европейските държави по този показател.

Продължаващата демографска криза в страната показва, че наличието на законово уреден продължителен отпуск за отглеждане на дете не е пряко обвързано със стимулиране на раждаемостта, отговорната грижа и родителство.

По тези причини, намираме, че въвеждането на предложението за допълнителен един ден платен годишен отпуск не би дало търсените ефекти за промяна на демографската картина в страната.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проекти за промени в Закона за семейните помощи за деца и в Кодекса на труда, внесени от Кръстина Таскова и група н.п.
Добави мнение