13.03.2020

Във връзка с разискванията, свързани с възстановяването на надплатени суми за природен газ на потребителите, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българска камара на химическата промишленост (БКХП) изразяват следното становище:

Възстановяването на надплатените суми за доставен от „Булгаргаз“ ЕАД природен газ за периода 5 август 2019 – 31 март 2020 г. следва да бъде извършено към всички потребители, в т.ч. промишлени потребители – клиенти, пряко присъединени към газопреносната система, топлофикационни и газоразпределителни дружества, веднага щом Комисията за енергийно и водно регулиране определи новите ценови равнища за всеки от осемте месеца от разглеждания период.

Надплатените от промишлените предприятия средства следва да бъдат възстановени за целия период, включително първо тримесечие на 2020 г., тъй като доставката се осъществява по действащите договори между индустриалните потребители и „Булгаргаз“ ЕАД на цена, равна на определената от КЕВР, респективно – за първо тримесечие на 2020 г. – при цена равна на предложената за утвърждаване от КЕВР.

Подчертаваме, че единственият начин за разходване на средствата, възстановени от ООО „Газпром експорт“ на „Булгаргаз“ ЕАД, е те да бъдат върнати на потребителите. Това е единственият справедлив подход, тъй като значително намалената доставна цена на природния газ за България от ООО „Газпром експорт” със задна дата съществено изменя основен ценообразуващ елемент и фактор, определящ размера на крайната цена за продажба на природен газ от „Булгаргаз” ЕАД към клиентите, в т.ч. и индустриалните потребители.

Бихме искали да припомним, че тези средства са заплатени от потребителите по завишена цена на „Газпром“ спрямо пазарните ценови равнища.

Подкрепяме и позицията на „Булгаргаз“ ЕАД, че разходването на тези средства не според тяхното предназначение носи ненужни правни и финансови рискове за доставчика.

С уважение:

 

Константин Стаменов – председател на УС на БФИЕК

Антон Петров – председател на УС на БАМИ

Михаил Колчев – председател на УС на БКХП


Възстановяване на надплатени суми за потребен природен газ за периода 5 август 2019 – 31 март 2020 г.
Добави мнение