14.05.2020

 

Изх. № 06-31-2/14.05.2020 г.

 

ДО

Г-Н ИВЕЛИН БУРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 

КОПИЕ:

Г-ЖА ИРЕН ДАБИЖЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Относно: Създаване на технически комитет към ISO за работа по проекти на фамилия от нови стандарти ISO 26000

УВАЖАЕМИ Г-Н БУРОВ,

Като единствен член на BusinessEurope – представителна европейска организация на бизнеса и работодателите, партньор на ЕК и ЕП, БСК получи позиции на МОТ, Международната организация на работодателите и Международната синдикална организация по повод предложение на Френската организация за стандартизация AFNOR (в приложение).

Посочените международни структури изразяват категоричната си позиция да не се създава технически комитет към ISO за разработване на серия от стандарти ISO 26000 – Корпоративна социална отговорност, като считат, че това може да доведе до значителни различия спрямо постигнатото от години съгласие по човешките и трудови права и индустриалните отношения между синдикати и работодатели.

БСК подкрепя изразените позиции и счита, че БИС следва да се въздържи от подкрепа на създаването на нов технически комитет, като се отчете, че съществуващият стандарт ISO 26000 съдържа достатъчно ясни, широки и разнообразни указания и инструменти за прилагане на принципите социалната отговорност в организациите, независимо от техния размер, структура или дейност.

Приложение: съгласно текста

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно: Създаване на технически комитет към ISO за работа по проекти на фамилия от нови стандарти ISO 26000
Добави мнение