26.06.2020

 

Изх. № 05-06-6 / 26.06.2020 г.

КОПИЕ:

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

amaslarska@mh.government.bg

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна на Наредба № 27 от 16.08.2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба, публикувано за обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

Представените за обсъждане изменения на Наредба 27 от 2005 г. отразяват напълно предложенията на Българската стопанска камара от м. февруари т. г.

Предприятията, членове на БСК, и техните сдружения, упражняващи дейности в областта на търговията и третирането на дрехи втора употреба, работят в съответствие с разпоредбите на Наредба № 27.

С приемането на Европейския зелен пакт все повече нараства значението на оползотворяването на ресурсите по най-ефективния начин, като най-високо в йерархията на ЕС за управление на отпадъците е поставена повторната употреба и предотвратяването на отпадъците при източника.

Българските оператори на системи за управление на отпадъците не следва да изостават от процесите, носещи ползи както за околната среда, така и за икономиката.

В тази връзка, БСК изразява становището, че предложените промени в Наредба 27 ще улеснят задължените лица и ще ускорят трансформацията към кръгова икономика в областта на търговията и третирането на дрехи втора употреба.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект за промяна на Наредба № 27 от 16.08.2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
Добави мнение