20.08.2020

Изх. № 06-22-10#1/20.08.2020г.

 

 

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ МАРКОВ

ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ

ОТНОСНО: Ваше писмо ОА23-09473/12.08.2020 г. относно Актуализация на приоритетните тематични области на интелигентна специализация за следващия програмен период 2021-2027 г., съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация

УВАЖАЕМИ Г-Н МАРКОВ, 

Съгласно Вашето писмо до Българска стопанска камара относно Актуализация на приоритетните тематични области на интелигентна специализация за следващия програмен период 2021-2027 г., съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация, и отправената молба да изпратим мотивирани предложения за приоритетни тематични области на ИСИС, които да бъдат заложени в новата Стратегия, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява следното:

1. Отделянето на област "Мехатроника" като самостоятелна е абсолютно правилно решение. Предлагаме, като втора приоритетна област, наред с „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“, за Югозападен регион на България да бъде определена област „Мехатроника“.

  1. Считаме за абсолютно обосновано обособяване на интегралната област "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика".
  2. Предлагаме в ИСИС за новия програмен период определянето на София-град като отделен регион, в който приоритетни да са всичките пет области.

Мотивите за предложението може да видите в приложеното Становище на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, изготвено от д-р инж. Венцислав Славков - член на УС на Българска стопанска камара, зам.-председател на УС и изп. директор на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“.

Приложено: Становище на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ

Главен секретар на БСК


Относно: Актуализация на приоритетните тематични области на интелигентна специализация за следващия програмен период 2021-2027 г.
Добави мнение