ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

       

Относно: Проблеми, свързани с електронната идентификация, засягащи бизнеса

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

С настоящото бихме желали да изразим нашата сериозна загриженост във връзка с липсата на развитие по въпросите за електронната идентификация.

Електронната идентификация е ключ към развитието на електронното управление и достъпа на бизнеса до електронни административни услуги. Към момента няма нотифицирани национални схеми за електронна идентификация, което изключително затруднява бизнеса в България при комуникацията с администрацията и възможността дистанционно да бъдат обслужвани фирмите от страна на държавата, с което политиката на правителството за ефективно електронно управление през последните няколко години остава едно добро пожелание.

Отделно, липсата на нотифицирани схеми за електронна идентификация не позволява на българския бизнес да ползва отдалечено услугите на администрациите на страните-членки на ЕС. Когато е налице нотифицирана национална схема, всички администрации от другите държави в ЕС са длъжни да осигурят достъп на бизнесите и лицата до електронни административни услуги трансгранично. Докато повечето от държавите от ЕС са нотифицирали вече такива схеми и местните бизнес организации в тези държави се ползват от трансграничното предоставяне на електронни административни услуги от администрациите на останалите държави, българският бизнес е поставен в неравностойно положение, което пряко засяга и намалява неговата конкурентоспособност.

На трето място, предвид ситуацията с Ковид-19 и необходимостта от социална дистанция, присъственото обслужване на бизнесите от страна на администрацията води до увеличаване на рисковете от заетите в частния сектор лица.

Очевидно, след приемането на Закона за електронната идентификация и до днес няма изградена държавна схема за електронна идентификация, което състояние няма изгледи да се промени през следващата една година и половина. Същевременно, на пазара вече има частни схеми, които се ползват успешно от всички големи банки, лизингови и телеком компании и други бизнес организации. Тези схеми за електронна идентификация, обаче, не са припознати и нотифицирани като национални и, поради това, с тях не могат да се достъпват държавните електронни административни услуги.

С оглед изразената от Вас неколкократно позиция на политиката на правителството за плурализъм при използването на частни и държавни схеми за електронна идентификация беше сформирана към Вас работна група през периода януари – юли 2019 година, завършила с Концепция, единодушно подкрепяща за развитието на частните схеми за електронна идентификация. Становища са изразявали нееднократно от браншови организации на българския бизнес с нарочни писма до ДАЕУ.

Предвид на изложеното, молим тези проблеми да бъдат решени с висока степен на спешност. Обръщаме се към Вас с апел да бъдат предприети необходимите действия за иницииране на изменения в Закона за електронното управление, като се регулира възможността за нотифициране на частни схеми за електронна идентификация.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно: Проблеми, свързани с електронната идентификация, засягащи бизнеса
Добави мнение