Изх. № 03-00-33/29.10.2020 г.

 

 

 

 

КОПИЕ:

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО: Предложение на Европейската комисия за приемане на рамкова директива на ЕС за минималните работни заплати

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Предстои Съветът на ЕС да обсъди предложението на Европейската комисия за приемане на рамкова директива на ЕС за минималните работни заплати и колективното договаряне. Заедно с BusinessEurope – най-представителната организация на бизнеса и работодателите на европейско равнище, на която БСК е единствен член от българска страна, заявяваме категорична позиция против минималните работни заплати и колективното трудово договаряне да бъдат регламентирани в ЕС посредством директива.

В тази връзка Ви призоваваме да подкрепите позицията, че всяка инициатива в ЕС относно минималните работни заплати трябва да зачита изцяло националната компетентност на отговорните държавни органи и автономността на социалните партньори по отношение определянето на заплатите – принцип, регламентиран по ясен и недвусмислен начин от Договора за функциониране на ЕС.

Отбелязваме, че ЕК декларира, че нейната цел е да подкрепи социалния диалог и колективното трудово договаряне в ЕС и че е намерила начин да защити автономията на националните социални партньори по отношение на преговорите за заплати. В действителност, приемането на направеното предложение би довело пряко до обратен негативен резултат.

Приемането на европейска директива сваля необходимата гарантирана защита на автономията на националните социални партньори по отношение на определянето на заплатите. Самото приемане на подобен правно обвързващ текст означава, че държавите-членки ще трябва да транспонират директивата на национално равнище и че Съдът на ЕС ще придобие компетентност по изцяло национални и браншови колективни договори. По този начин се накърнява основна характеристика на социалния диалог в Европа - независимото колективно договаряне между представителните организации на работниците и служителите, и работодателите.

Европейските предприятия са изправени пред безпрецедентно предизвикателство да оцелеят в ситуацията на криза, причинена от Covid-19. Вместо подпомагане на икономиката на ЕС за бързо и мащабно възстановяване, подобна директива на ЕС ще отслаби възможностите за запазване на заетостта в икономически депресивни райони и на най-уязвимите социални групи, както и повишаването на продуктивността.

Механизмите за определяне на минималната работна заплата не следва да бъдат политизирани и използвани като инструмент на социалното подпомагане. Заплатата е предназначена да възмезди положения труд за получените резултати и качество, като е определено в Конституцията на Република България. Производителността на труда и подобряването на позицията на националното производство във веригите на стойността следва да бъдат основен двигател за увеличаване на заплатите.

В тази връзка Ви призоваваме да заявите и отстоявате по категоричен начин национално отговорната позиция - ЕС да избере по-подходящи начини за справяне с този чувствителен въпрос за бизнеса и хората на труда, конкретно чрез приемане на Препоръка на Съвета.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно предложението на ЕК за рамкова директива за минималните работни заплати
Добави мнение