05.01.2021

ДО

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

На 21.12.2020 г. в Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията („Законопроект“), със срок за обществени консултации до 20.01.2020 г.

В качеството Ви на вносител на Законопроекта, се обръщаме към Вас с искане за удължаване на срока за обществени консултации, поради следното:

Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. 1 от Закона за нормативните актове „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни.“ Това означава, че минималният срок за обществени консултации по законопроект е 30 дни, а съобразно значението на законопроекта и по преценка на органа на изпълнителна власт този срок може да бъде по-дълъг. В конкретния случай считаме, че са налице всички основания за предоставяне на по-дълъг срок за обществени консултации на Законопроекта.

Законопроектът предвижда изменения в основни институти на конкурентното право, вкл. контрол върху концентрациите, програма за освобождаване от санкции, събиране на доказателства, давност, изменения на процедурните правила, които имат отношение към правото на защита, гарантирано от Европейската конвенция за правата на човека, както и въвеждането на изцяло нова регулация, свързана с две европейски директиви[1], и промени, свързани с два регламента[2].

От публикуваните в Портала за обществени консултации документи е видно, че работната група по изготвяне на Законопроекта е работила по него повече от 1 г. и 4 месеца, в съответствие с решение на Министерския съвет от 13.08.2019 г. В други държави-членки на ЕС общественото обсъждане на въвеждането на двете директиви в националното право е започнало още през 2019 г.

Очевидно, става въпрос за голям по обем материал с особена сложност, като срокът за общественото му обсъждане в България съвпада с почивните дни около Коледа и Нова Година, както и с един от най-натоварените периоди за бизнеса във връзка с приключване на годината. Така на практика остават около две работни седмици за обсъждане на Законопроекта, които са крайно недостатъчни за провеждане на ефективни обществени консултации. Дори при нормални обстоятелства приключване на консултациите по толкова важен и сложен законопроект в минималния законов срок от 30 дни би било прибързано, а в конкретния случай то би било в явно противоречие с добрата законодателна практика, която изисква предоставяне на достатъчно време на заинтересованите страни и обществеността да се запознаят с предложеното законодателно решение и да дадат своя принос в рамките на общественото обсъждане.

Като представители на модерната търговия, обединяваща водещи търговски вериги – директни адресати на част от предложените нови регулации, както и на големи данъкоплатци, засегнати от останалите съществени промени в Закона за защита на конкуренцията, Сдружението за модерна търговия и Българската стопанска камара изразяват готовност да участват в обсъждането на Законопроекта, за да допринесат за постигане на устойчиво, балансирано и качествено законодателство. Дългогодишното ни партньорство с Министерството на икономиката ни дава всички основания да вярваме, че споделяте тези цели.

Предвид горното, се обръщаме към Вас с искане за удължаване на срока за обществени консултации по ЗИД на ЗЗК с най-малко 1 месец.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на БСК

ЙОРДАН МАТЕЕВ

Изпълнителен директор на СМТ

_____________

[1] Директива (ЕС) 2019/1 на ЕП и на Съвета от 11 декември 2018 г. за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар, OB, L 11/3 от 14 януари 2019 г. и Директива (ЕС) 2019/633 на ЕП и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, OB, L 111/59 от 25 април 2019 г. (“Директива относно нелоялните търговски практики във веригата на доставки”)

[2] Регламент (ЕС) 2017/2394 на ЕП и Съвета относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия.


Относно проекта на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията
Добави мнение