12.08.2021

Изх. № 05-10-9/12.08.2021 г.  

ДО

Г-Н АСЕН ЛИЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Становище по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, по-долу представяме на вниманието Ви становище на Българска стопанска камара (БСК), както следва:

В системата следва да се предвиди използването на наименования и кодове, така, както са определени в ЗУО и наредбите към него – код и наименование на отпадъците, код и наименование на дейностите R или D, и др. и от въвеждащия да се очаква само пояснения или допълнителна информация, която да даде възможност за изясняване на съдържанието.

По-долу са представени конкретните ни бележки по приложенията на Наредбата.

1. Не е ясно дали в Приложение 2, колона 8 (основание за притежание на отпадъка) се попълва произхода на отпадъка – от бита или извън бита, заедно с разрешителното по чл; 35.

2. В колона 15 на Приложение 2 дейността по третиране следва да съдържа код R/D, съгласно ЗУО. Допълнителен текст следва да изяснява типа дейност за да се обоснове посочването на кода.

3. В приложение 11 – III – Произход на отпадъците за колона 2 – стойност В - от други системи за разделно събиране да отпадне „съдове“, което е не ясно. Следва да се прецизира изискването за произход на отпадъка.

4. В приложение 11 – III – Произход на отпадъците за колона 2 – стойност Ж – производствен неопасен отпадък да се поясни приложимостта му в отчета за строителни отпадъци.

5. В приложение 11 – IV – Списък на съоръженията …. за колона 3 – попълва се № на документ по чл. 35на ЗУО или № на търговец .. –  практически съоръженията и № на търговеца си противоречат, тъй като търговците не притежават съоръжения.

6. В приложение 11 – IV – Списък на съоръженията …. за колона 8 – следва да се поясни дейността, съгласно ЗУО – R или D.

7. В Годишния отчет, прил. 18, раздел ІІІ, колона 5 следва да се конкретизира  основанието за притежание на отпадъка – разрешение или регистрация или от бита или извън бита. Двете класификации не са съпоставими.

8. В раздела за информация за утайките от ПСОВ т.2.2 е записано „изгаряне“. Не е ясно какъв тип оползотворяване се има предвид.

9. В раздел VА- отпадъци, образувани от работата на съоръжението има възможност за попълване на „Основание за притежание“, колона 6 на Търговец , който не извършва дейности (R/D).

10. В Приложение 19 – в таблицата Данни за лицето от името и за сметка, на което са третирани отпадъци от опаковки за изпълнение целите по рециклиране и оползотворяване е използван термин „индивидуалиста“. Следва да се промени, съгласно ЗУО – съгласно чл.14, ал.2, т.1 – „лица изпълняващи задълженията си индивидуално“.

11. В раздел ІІ на Приложение 19, колона 5 следва да отпадне „съдове“ – виж т.3. За колона 8 „от инсталации за предварително третиране“ следва да се уточни – по ЗУО няма такива инсталации.

12. По приложение 20 – ІІБ, колона 8 „оползотворяване по друг начин“ следва да се уточни.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ

Член на УС и Главен секретар на БСК


Относно: Проекта на НИД на Наредба №1 от 04.06.14г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците
Добави мнение