09.05.2022

 

Изх. № 05-01-15#1 /9.5.2022 г.

 

ДО

Г-Н КАЛОЯН МЕТОДИЕВ,

НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОММИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

ОТНОСНО: Представяне на становище по предложението за регламент за обща рамка за определяне на изискванията за екопроектиране (на Ваш № 91-00-112 от 19.04.2022)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕТОДИЕВ,

С настоящото представяме на Вашето внимание очертаните от Българската асоциация на фасадната индустрия - член на БСК, проблеми и очаквани ефекти върху бизнеса от прилагане на разпоредбите на проекта на регламент (в приложение към настоящото писмо).

Основното безпокойство е, че освобождаването от съставяне на декларации ще доведе до недостатъчна надеждност на произвежданите прозорци и врати. Следва да се отчита, че повече от 50% от фирмите в сектора са микропредприятия, които, ако не се ангажират поне с декларация за съответствие, ще се стигне до значими отрицателни въздействия върху пазара (ниско качество и сив сектор).

Освен това, фирмите, които извършват монтаж на врати и прозорци, трябва да издават документ, с който да декларират, че монтажът е извършен съгласно техническите инструкции. Този документ трябва да бъде неразделна част от предоставянето на услугата (договор), която гарантира, че качествата на продуктите ще се проявят в цялост. Фирмите, които произвеждат продукти за държави от ЕС, са подложени на „контрол на място“. След монтажа в сградата се проверяват съществени характеристики чрез извършване на физически измервания. Тези измервания се правят на място или в лаборатория, като разходите са част от инвестиционния процес.

Изискването за „номинален размер (чертежи)“ и „размери на продукта“ в Приложение 2 ще доведе до огромен проблем по отношение на стремежа за осигуряване на възможност за предоставяне на информация по електронен път. Възможно е към тази точка да има забележка, която да посочва за кои продукти декларирането на тази стойност е задължително. При продукти, като например прозорците, голяма част от тях се изработват по индивидуални размери. По този начин, независимо че някои са един и същ „тип продукт“, за всеки един ще трябва да бъде издадена отделна, уникална Декларация за експлоатационни характеристики и за съответствие.

Въпреки че е извън обхвата на регламента, следва да се обърне внимание и на действащата практика по надзора – както строителния, така и продуктовия, осъществяван от ДАМТН, предвид разширяващия се обхват на продуктите. Не бива да се подценява и включването на разширените изисквания и контрол, произтичащи от повторна употреба на строителни материали, което ще увеличи и задълженията на надзора.

Приложение: съгласно текста

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


Становище относно определяне на изискванията за екопроектиране
Добави мнение