16.06.2022

Изх.05-07-7/ 16.6.2022 г.

 

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ОТНОСНО: Консултационен документ за концепция за проект на закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.

 

Българска стопанска камара изразява принципна подкрепа за създаване на закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, който да ги утвърди като независим и уважаван партньор на изпълнителната власт и органите на местно самоуправление.

При регламентиране на статута на тези браншови организации трябва да бъдат спазени принципите на свобода на сдружаване, свободно определяне на целите и средствата за тяхното постигане, самоопределяне и независимост от публичните власти, в съответствие с нормите на Конституцията на Република България и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Напълно неприемливо е воденето на регистър на браншовите организации, задължението за отчитане на дейността пред ресорния министър, както и субсидирането единствено на организации, които фигурират в регистъра на Министерството на земеделието. Сдруженията на селскостопанските производители и преработватели не се създават по административен ред за изпълнение на възложени им функции. Те се учредяват на основание чл. 49 ал. 1 от Конституцията за защита на стопанските интереси на учредителите си. Не са органи по прилагане на държавната политика в областта на земеделието и няма конституционно основание дейността им да се контролира от административен орган. Контрол върху дейността им могат да осъществяват само техните сдружители чрез избор на контролни органи и участието си в Общото събрание. Задължението за отчитане превръща тези организации в хибридна форма на държавно-обществена структура, подчинена и обслужваща изпълнителната власт. Наред с това, изпълнението на подобни задължения изисква сериозно кадрово и материално обезпечаване и води до значителна административна и финансова тежест за тези организации.

Акцентът в един бъдещ закон би следвало да бъде диалогът и взаимодействието с държавната администрация, като подробно бъдат уредени задълженията на органите на изпълнителната власт да осъществяват обсъждания и консултации преди приемане на нормативни документи, регламентиращи обществените отношения в областта на производството или преработката на селскостопански продукти.

Консултационният документ не е съобразен с успешно действащите от години браншови организации в сектор земеделие и предлаганите в него идеи могат да наложат преструктуриране на съществуващото браншово пространство. Представителността на тези организации трябва да се уреди чрез доброволното им обединяване в ново юридическо лице или въз основа на договор. Недопустими са текстове, които създават условия за администриране, отчетност, контрол и подчиняване на браншовите организации на Министерството на земеделието. Това не само е в противоречие с националното и международно законодателство, но създава условия за деформиране на диалога с публичните власти и обезценяване ролята на браншовите организации като техен коректив.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект на Закон за представителните браншови организации в селското стопанство
Добави мнение