23.01.2023

 

Изх.№ 05-12-2/23.01.2023 г.

 

ДО

Г-Н КРУМ ЗАРКОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Проект на "Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица", публикувана за обществено обсъждане на 23.12.2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАРКОВ,

Българската стопанска камара, като национално отговорен съюз на бизнеса, работещ за спазване на законността и за справедливо и ускорено правораздаване, оценява като необходима стъпка по-детайната уредба на вещите лица, които със своята компетентност и експертност следва да са едни от гарантите за справедлив процес.

Вещите лица са изключително важни в процеса и, в частност – в гражданските, търговските и административните дела – съдебно-счетоводни експертизи, икономически експертизи, вкл. в производството по несъстоятелност, стокови експертизи – установяващи, напр., качество на продукти, оценителски, технически експертизи от най-различно естество, почеркови експертизи и т.н.

Експертизата представлява опосреден способ са събиране и проверка на доказателства, при който на практика не съдът и страните, а едно трето за процеса лице - вещото лице, е това, което единствено притежава специални знания в определена област, има способността да анализира конкретни документи и обстоятелства и да извежда заключения. Съдът и страните имат сравнително ограничена възможност да оспорят тези заключения в тяхната цялост. Дори такова оспорване да е успешно от страна по делото, то не във всички случаи се възприема за такова от съда, доколкото се приема като израз на процесуална позиция на едната страна. Именно това прави въпросът с квалификацията на вещите лица толкова важен.

Българска стопанска камара счита, че за спазване на посочените в чл. 1 на проекта принципи следва да се има предвид и следното допълнително съображение при регламентирането на изискванията за утвърждаване на вещите лица, конкретно по чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата:

Притежанието на научна степен или научно звание представлява оценка за знанията, уменията и компетентностите на едно лице в определена научна област (професионално направление), но то далеч не означава, че лицето е специалист във всички области на това професионално направление. Професионалните направления в България са формулирани много широко. Например, професионално направление 3.8. „Икономика“ включва всичко от стопанска история до дигитален мениджмънт, а професор в ПН 3.8 „Икономика и управление“, поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” е възможно да е специалист по финанси, но не и по счетоводство.

Ето защо, предлагаме в чл.7, ал.1, т.1 от Проекта на Наредбата в края на текста след „Българската академия на науките“ да се добави „и има най-малко 3 години стаж по специалността“.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Добави мнение