15.03.2023

Българската стопанска камара (БСК) e национално отговорен съюз, работещ за създаване на условия за ускорен и устойчив растеж, конкурентен пазар, разширяване на икономическата свобода и поощряване на предприемачеството, създаване на съвременни модели за бизнес мрежи, ограничаването на административния натиск и участието на държавата в икономиката, спазването на пазарните правила и принципите на правовата държава.

БСК подкрепя усилията на правителството и независимите контролни органи, насочени към осигуряване на прозрачен и конкурентен пазар, в това число разкриване и ограничаване на нелоялни търговски практики. Същевременно сме обезпокоени от възприетия в последните седмици подход за създаване на административен, медиен и обществен натиск върху българските предприятия в областта на търговията на дребно с хранителни стоки.

Настояваме в случаите, в които са установени нарушения на нормативната уредба, да бъдат предприети необходимите санкции, както и действия за предотвратяване на последващи непазарни практики. В същото време, публичното поведение не бива да излиза извън нормите на общоприетата бизнес етика, да създава разделителни линии между отделни сектори в икономиката и потребителите, и да подава негативни сигнали към местните и чуждестранни инвеститори.

С тревога констатираме, че публично се анонсират съществени предложения за промяна в регулаторната рамка, основаващи се на предварителни резултати от анализи на компетентните органи, които могат да доведат до изкривявания в бизнес моделите и дисбаланси в отношенията между пазарните субекти.

Апелираме за задълбочена оценка на въздействието, отчитаща краткосрочните и средносрочни ефекти от предложените ограничения в различни параметри на ценообразуването на конкретни стоки и продукти, степента, в която биха постигнали набелязаните цели, както и ефекта от действието на подобни механизми върху икономиката в други държави. Предложените мерките следва да бъдат обсъдени в дух на партньорство, в спокоен, професионален и разумен диалог, с участието на всички заинтересовани страни.

Вярваме, че постигането на устойчива, предвидима и благоприятна бизнес среда е стратегическа цел на българското общество, която следва да осъществим със системни, структурирани, устойчиви и най-вече пазарни решения. БСК работи ежедневно, упорито и с постоянство за тази цел, както сме го правили и през последните 43 години.

 

От ръководството на БСК


ОТВОРЕНО ПИСМО
Добави мнение