06.02.2024

Изх. № 02-00-2/07.02.2024 г.

 

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА
ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

КОПИЕ:

 

Г-Н АНДРЕЙ ЦЕКОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

ОТНОСНО:  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, със сигнатура 49-302-01-84/28.12.2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАНКОВ,

Българската стопанска камара изразява становището си във връзка с проведено представяне и публично обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, №49-302-01-84, внесен от Министерския съвет на 28.12.2023 г.

Принципната ни позиция е в подкрепа на предприетите действия за нормативно регулиране на обществените отношения и дейностите, които са в предмета и обхвата на ЗИД на ЗУТ, но обръщаме внимание на част от предложените разпоредби, свързани с регламентиране на статута на строежите или части от тях в публична държавна или общинска собственост. В законопроекта се предвижда механизмът, чрез който на строежи или части от тях, представляващи обекти на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, в това число и на хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения, които са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им, или съгласно действащия ЗУТ, да се осигури безпрепятствената експлоатация и дейност. В обхвата на измененията обаче са включени само съоръжения, които са публична държавна или общинска собственост. С оглед недопускане на неравностойно третиране на обектите по вид и собственост, предлагаме включване на правно основание за издаване на удостоверения за годност на всички видове строежи, в това число и частна собственост. Намираме за целесъобразно и необходимо създаване на текстове, които водят до еднозначно и непротиворечиво тълкуване на разпоредбите и преди всичко нямат дискриминационен характер.

Обръщаме внимание на същественото значение, което има хидроенергийният сектор, както за енергийната сигурност на страната, така и за постигането на нисковъглеродна икономика. Водноелектрическите централи имат важна роля за производството на възобновяема енергия и намаляването на емисиите на СО2, включително в прилагането на Директивата за възобновяемите енергийни източници, както и по отношение на постигането на енергийните цели на ЕС и на България, в частност, за периода 2020-2030 г. Съществуващите хидроенергийни мощности са изключително ценен актив за България, не само защото са основен източник на възобновяема енергия в страната с дял от 52%, но и поради факта, че улесняват интегрирането на другите възобновяеми технологии към енергийната система поради своята гъвкавост и възможности за съхранение на енергия.

Спазването на основните принципи за равнопоставеност и последователност при регулиране на стопанските отношения е от съществено значение за изграждане на благоприятна бизнес среда, привличане и развиване на инвестиции. Ето защо, призоваваме, отчитайки значението на водната енергия за  обществения и национален интерес, усилията на отговорните институции да бъдат насочени към осигуряване на стабилна и предвидима среда за ефективно функциониране на ВЕЦ.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект на ЗИД на Закона за устройство на територията
Добави мнение