08.02.2024

Изх. № 05-09-1 #1 / 08.02.2024 г.

 

ДО

ПРОФ. Д-Р ГАЛИН ЦОКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

 

На Ваш № 18-5/4.01.2024 г.

 

ОТНОСНО: Определяне броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Р България за учебната 2024/2025 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с разработването на проект на решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България за учебната 2024/2025 г. и в отговор на Ваше писмо №18-5/4.01.2024 г. представяме приложено информация, получена от членове на Българската стопанска камара (БСК), за необходимостта от специалисти с висше образование по професионални направления и специалности от регулираните професии общо за страната.

Обръщаме внимание, че е необходимо подобряване на процеса по прогнозиране и съответно планиране на необходимите умения за пазара на труда, с оглед очакваното развитие на икономиката, дигиталния и зеления преход. В този процес ангажираност трябва да имат и Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Министерството на икономиката и индустрията, за да може образователната система на всички равнища и институциите на пазара на труда да работят в синхрон и в полза на икономическия растеж и конкурентоспособността на българските предприятия.

Използваме възможността да подчертаем, че паралелно с обезпечаването на нужните специалности, които осигуряват необходимите на пазара на труда умения, трябва да се работи систематично за повишаване на качеството на образованието, доколкото същото има непосредствено въздействие върху производителността на труда. Един от инструментите в тази посока е чрез по-ефективен процес на съгласуване на учебните планове и програми на висшите училища с национално представителните работодателски организации, техните регионални структури и браншовите камари, членуващи в тях.

Също така, в процеса на програмна и институционална акредитация на висшите училища следва да се отчита в по-висока степен нивото на придобиваните компетентности и умения в процеса на обучение, насочени към задоволяване на реалните нужди на пазара на труда.

 

Приложение: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно Определяне броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Р България за учебната 2024/2025 г.
Добави мнение