09.02.2024

Изх. № 03-00-6/09.02.2024 г.

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Обществена консултация по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове със срок на представяне на предложения 09.02.2024 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българската стопанска камара изразява принципната си подкрепа за законодателни предложения, които водят до избягване на корупционни практики, конфликт на интереси и подобряване на бизнес средата. От тази гледна точка, представяме нашето становище по предложения за обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове.

Общи коментари

Индустриалните паркове (ИП) са често използван инструмент на регионалната политика за повишаване на икономическата жизнеспособност и социалното равенство. Успешното им функциониране може да повиши ефективността на използването на земята и чрез привличане на инвестиции да създаде висока добавена стойност в цялата страна. Създаването на ИП обаче изисква значителни първоначални инвестиции в изграждането на тяхната инфраструктура и подготовката на парцели, което често се реализира чрез публични финансови инструменти.

В този контекст, индустриалните паркове (ИП) имат важна роля за постигането на устойчиво развитие. Те служат като инструменти за устойчиво развитие, насърчавайки икономическия растеж, като същевременно минимизират неблагоприятните въздействия върху околната среда и обществото. Индустриалният парк служи като стратегически разработен от правителството инструмент за прилагане на индустриални политики, с основна цел привличане на инвестиции и насърчаване на цялостния икономически растеж и развитие[1].

Чрез премахването на възможността за участие на държавата или държавни дружества при създаването и управлението на индустриални паркове се отнема един съществен инструмент за управление и провеждане на целенасочена национална политика. С предложените промени се ограничава участието на предприятия, в които държавата няма решаващо участие във вземането на решения, т.е. има миноритарен дял, но те по принцип се оказват изключени от възможността за участие в подобна инициатива.

Обръщаме внимание, че по Националния план за възстановяване и устойчивост в края на миналата година бяха представени 23 предложения от индустриални паркове в страната по „Про-грама за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“[2]. Допустими кандидати бяха, вписаните по Закона за индустриалните паркове, ИП, включително „държавни, когато собственикът е държавата“. Бюджетът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата бе определен на 212.5 млн. лв., като сумата на проектните предложения надвишава два пъти осигурените безвъзмездни средства.

Премахване на възможността за държавна собственост в индустриалните паркове ще доведе до неравнопоставеност и нарушение на конкуренцията между вече съществуващите паркове и новосъздадени такива.

В мотивите към законопроекта и предварителната частична оценка на въздействието няма информация и анализ за дейността и структурата на действащите ИП в България, които да позволят да се направи обоснована преценка за необходимостта от предложените промени. Не е направен отчет и анализ на изпълнението на приетата през 2015 г. „Стратегия за развитие на индустриалните зони“[3], а новоразработваната стратегия все още не е налична за обществено обсъждане.

Не е обоснован размерът от минимум 150 дка за ИП, специализиран в един вид производ-ство, тъй като икономическите дейности, както са класифицирани по NACE (КИД), изискват различни условия за осъществяване на дейността - площ, енергия, суровини, инфраструктура, работна сила и др.

Конкретни предложения

В §11 от Проекта се предвиждат изменения в чл. 20 от ЗИП, като се създава нова ал. 3, регламентираща приоритет при равни други условия при кандидатстване за подкрепа по ал. 2 за собствениците на ключов индустриален парк и инвеститор в ключов индустриален парк.

Предлагаме предвиденият приоритет да се отнася за операторите на ключов индустриален парк, като в предложения проект по §11, в новата ал. 2 на чл. 20 след думата собственик да се добави „И ОПЕРАТОР“.

Мотиви:

В мотивите, които съпътстват предложения Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за индустриалните паркове, е постулирано, че целта на ЗИД е „да се предвиди възможност за финансово подпомагане на собствениците и операторите на индустриални паркове за из-граждане на вътрешната техническа инфраструктура на парка“.

По смисъла на ЗИП, оператор на индустриален парк е лице, което извършва дейностите по експлоатация на индустриалния парк и изпълнява функциите, които има самият собственик. Ето защо е нелогично и дори дискриминационно възможността да се ползва предвиденият приоритет да е относима към ключов индустриален парк само в случаите, когато този парк се експлоатира директно от собственика, но не и в случаите, когато дейностите в същия ключов индустриален парк се извършват чрез оператор. 

Поставеният въпрос има и практическо значение в случаите, когато кандидатстването за подкрепа на ключов индустриален парк се извършва не от собственика, а от оператора на същия парк.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 

***

[1]    UNIDO’s International Guidelines for Industrial Parks

[2]    Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“, Процедура BG-RRP-3.007

[3]    https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/strategy_industrial_zones.pdf


Относно проект на ЗИД на Закона за индустриалните паркове
Добави мнение