29.05.2024

Изх. № 05-06-6/29.05.2024 г.

 

ДО

Г-ЖА Д-Р ГАЛЯ КОНДЕВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОПИЕ:

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА-КАСАБОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, публикуван за обществено обсъждане

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНДЕВА,

С настоящето изразяваме позицията на Българска стопанска камара – национално представителна организация на работодателите, по публикуваната за обществено обсъждане Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии.

Като цяло, проектът на Наредбата се отнася до въпроси, които от години са уредени и прилагани в практиката съгласно Закона за опазването на околната среда и Закона за устройство на територията и наредбите към тях. В процеса на прилагане на действащите изисквания, отговорният бизнес спазва въведените процедури за оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве за своите инвестиционни предложения и не считаме за необходимо да бъде повтарян реда в отделен нормативен документ. Още повече, съгласно ЗООС, на етапа на преценката на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда се преценяват рисковете за човешкото здраве, съгласно изискванията на Закона за здравето. Затова считаме, че е рационално и ефективно да се обмисли възможността за въвеждане на изменения в действащите Наредби на МОСВ и издаване на съвместен акт, вместо приемане на Наредба от единствен орган, която създава нова аналогична процедура и представлява допълнително излишно администриране.

Не бива да се забравя, че и въведените емисионни ограничения на индустрията са съобразени с въздействието върху околната среда и човешкото здраве, от една страна, и подлежат на наблюдение за тяхното спазване, от друга, а също така са предвидени и редица санкции за нарушаването им.

Важно е да се отчете и че проектът на Наредба не е придружен от оценка на въздействието, което е нарушение на ЗНА. Тази оценка следва да съдържа оценка на броя и вида на засегнатите действащи предприятия, разходите на време и финанси за допълнителното администриране на процедурата по оценката както от страна на бизнеса, така и от държавните и общински служби.

Като подкрепяме и изразеното становище на редица браншови асоциации от сектор храни и напитки - членове на БСК, считаме, че проектът на Наредба следва да бъде изтеглен и да се направи широко обсъждане с обществеността и заинтересованите институции.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, публикуван за обществено обсъждане
Добави мнение