07.06.2024

Изх. № 05-06-6#1/ 7.6.2024 г.

 

ДО

Д-Р ГАЛЯ КОНДЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОПИЕ:

 ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА-КАСАБОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

Г-Н НИКОЛА ЯНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ НА ХИМИЧЕСКОТО ПОЧИСТВАНЕ

Г-Н ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА КАБЕЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ "КЛУБ 2000"

ОТНОСНО: към наш № 05-06-6/29.05.2024 г. по Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, публикуван за обществено обсъждане

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНДЕВА,

С настоящото заявяваме подкрепата на Българската стопанска камара на становищата на Асоциацията на химическото почистване в България и Национално сдружение на кабелните оператори „Клуб 2000“ относно проекта на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии.

Предвид спецификата на предлаганите услуги, предприятията от сектор „Химическо чистене“ са разположени изключително в урбанизираните територии и за тях би следвало да се прилагат ограничения къде да се разполагат – само в еднофамилни жилищни сгради или в нежилищни сгради, като са въведени и ограничения за видовете операции.

Дейността „Химическо чистене“ не е източник на замърсители – прах, газове, шум, вибрации, миризми и др. Изискванията към дейността са определени с няколко нормативни акта, свързани с опазване на здравето на населението, на работещите и околната среда. Например, с Наредба 7 от 2003 г. (издадена от Министъра на околната среда и водите, Министъра на икономиката, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на здравеопазването) са определени ограниченията на емисиите и видовете химични вещества (според техните свойства и въздействия върху здравето на хората и околната среда), допустими за употреба при изпълнение на дейностите в обхвата ѝ. С измененията от 2013 г. бяха въведени и изисквания за замяната на веществата с определени опасности и вентилационните системи в ателиетата за химически чистене. Всички предприятия, които използват органични разтворители, са задължени да докладват количеството употребени летливи органични съединения (източник на емисии) всяка година и информацията за количествата вложени разтворители и общите емисии е достъпна на страницата на ИАОС.

Във връзка с общественото обсъждане на проекта на Наредба, в БСК беше получено и становище от Национално сдружение на кабелните оператори „Клуб 2000“, в което са коментирани проблеми по отношение на обекти с излъчващи съоръжения. За тези обекти и сега се определят хигиенни зони съгласно действащото законодателство и не е необходимо неговото повтаряне, а по-скоро осъвременяване. По аналогичен начин стои въпросът и за автосервизната дейност – определени са изискванията, на които обектите следва да съответстват, включително и употребата на химикали с определени опасни свойства.

Важно е да припомним, че въведените със законодателството по околна среда емисионни ограничения на индустрията са съобразени с въздействието върху околната среда и човешкото здраве, от една страна, и подлежат на наблюдение за тяхното спазване, от друга, като са предвидени и редица санкции за нарушаването им. За голяма част от дейностите, изброени в Приложение 2, са разработени и ръководства за най-добри налични техники, които се използват в процеса на издаване на разрешителни на предприятията. 

Важен въпрос, който липсва в проекта на Наредба, е свързан с уреждането на дейността на сега съществуващите обекти.

В нарушение на Закона за нормативните актове,  проектът на Наредба не е придружен от оценка на въздействието, съдържаща оценка на броя и вида на засегнатите действащи предприятия, разходите на време и финанси за допълнителното администриране на процедурата по оценката както от страна на бизнеса, така и от държавните и общински служби.

Като прилагаме и изразените становища на цитираните браншови асоциации, членове на БСК, считаме, че проектът на Наредба следва да бъде изтеглен и да се направи широко обсъждане с обществеността и заинтересованите институции и бизнеси.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии
Добави мнение