Приемането на предложената наредба е предвидено в чл. 19, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), като тя има за цел да детайлизира предвидената в закона уредба на оценката на въздействието като инструмент за подобряване на качеството на нормативните актове от компетентността на Министерския съвет. Наредбата определя обхвата и методологията за извършване както на двата вида предварителна – частична и цялостна, така и на последващата оценка на въздействието. Наредбата определя основните етапи и инструменти при извършването на оценка на въздействието и редът за провеждане на обществените консултации в рамките на процеса на извършване на оценката. Предвидено е те да се провеждат на Портала за обществени консултации и съгласно спецификата на актовете да се избират и други подходящите форми за консултации. За тяхното провеждане се регламентира консултационен документ, както и неговото минимално съдържание.

С постановлението се предвиждат и промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, които да регламентират условията и реда за планиране и извършване на оценка на въздействието. Предвидено е да бъдат регламентирани законодателната и оперативната програма на Министерския съвет, техните образци и начинът, по който се организира тяхното изготвяне. Предвиден е също и механизмът, по който ще се включват проекти на нормативни актове в тях – след изготвяне на частична оценка на въздействието.

Промените предвиждат също и редът, по който ще се извършва съгласуването на извършените предварителни оценки на въздействието от администрацията на Министерския съвет. Съгласуването на частичните оценки ще се извършва преди включването на нормативните актове в законодателната или оперативната програма, като администрацията на Министерския съвет ще проверява тяхното качество и най-вече изразената в тях преценка за необходимостта от извършване на цялостна ОВ. При съгласуването администрацията на Министерския съвет ще изразява становище, при което ще съгласува без препоръки частичната оценка на въздействието; ще отказва да съгласува частичната оценка на въздействието, като отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество и/или препоръка за извършването на цялостна оценка на въздействието.

При цялостните оценки на въздействието отново ще се следи за тяхното качество и дълбочина, като администрацията на Министерския съвет ще може да откаже да съгласува цялостната оценка на въздействието два пъти.

Първоначалният вариант на наредбата беше публикуван за 30 дни на Портала за обществени консултации.

Дата на откриване: 07.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 21.10.2016 г.

 


Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
Добави мнение