ДО

Г-жа РУМЯНА БЪЧВАРОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Изх. № 05-04-7#1/21.10.2016г.          

КОПИЕ:

 

 

 

 

Г-жа МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-жа ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО: Предложения на БСК по проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието публикуван на сайта за обществени консултации

УВАЖАЕМА Г-ЖА БЪЧВАРОВА,

Българската стопанска камара подкрепя законодателното укрепване и ефективното прилагане на оценката на въздействие на нормативните актове като ключов инструмент за тяхното разработване, обществено консултиране, съгласуване и приемане. Очакваме прилагането на последните изменения на Закона за нормативните актове да повиши качеството и да ограничи броя на промените в нормативните актове. Необходими са и допълнителни гаранции на подзаконовата нормативна уредба за ефективно участие на заинтересованите страни в изготвянето на нормативните актове и оценките на въздействие чрез отчитане на приетите за обосновани и целесъобразни становища и предложения.

В тази връзка, към представените по-долу предложения е приложена схема на основните процеси на изготвяне и консултиране на проекти на нормативни актове и на оценки на въздействие. Поставен е акцент върху отчитане (вземане предвид) на приетите предложения на заинтересованите страни, изразени преди и в хода на междуведомственото съгласуване.

1.1     По чл. 4, ал. 1.

Предлагаме в края на текста да се добавят думите: „както и на отчитане на приетите становища и предложения от проведени обществени консултации със заинтересованите страни“.

Мотиви: Оценката на въздействие следва да отразява (отчита, взема предвид) всички приети за обосновани и целесъобразни предложения на заинтересованите страни. По този начин се оценяват по-надеждно очакваните въздействия от прилагане нормативните актове и се повишава качеството на нормотворческия процес.

1.2 По чл. 4, ал. 2

Предлагаме думите „тази наредба“ да бъдат заменени с израза „Закона за нормативните актове и тази наредба“.

Мотиви: Осигуряване на по-ясна и прецизна регламентация на процеса, последователността и крайните резултати от проведените обществени консултации.

2. По чл. 9

Предлагаме включване на нова т. 4 със следния текст „4. провеждане на обществени консултации;“, като сегашната т. 4 се преномерира на т. 5.

Мотиви: Посочените в т. 1.1.

3. По чл. 16, т. 12

В края на текста да се включи изразът „на постъпилите и на приетите становища и предложения, както и обосновка за неприетите становища и предложения на заинтересованите страни“.

Мотиви: Посочените в т. 1.1.

4. По чл. 17

След думата „въздействието“ да се добави изразът „и от проведените обществени консултации, включително на приетите становища и предложения на заинтересованите страни“.

Мотиви: Посочените в т. 1.1.

5. По чл. 19

Предлагаме включване на нова т. 6 със следния текст: „6. заключения от приетата предварителна частична оценка за въздействие, показващи, ако се очакват, значителни последици от приемането на нормативния акт“.

Мотиви: Повишаване на качеството и надеждността на нормотворческия процес и осигуряване на по-надеждна оценка на очакваните въздействия от прилагане нормативните актове.

6. По чл. 26

Предлагаме включване на нова т. 11 със следния текст: „11. справка за постъпилите и приети становища и предложения, както и обосновка за неприетите становища и предложения на заинтересованите страни.“

Мотиви: Посочените в т. 1.1.

7. По Прил. № 1 към чл. 16

Предлагаме в т. 12 след думата „актове“ да се добави изразът „включително на постъпилите и на приетите становища и предложения, както и обосновка за неприетите становища и предложения на заинтересованите страни“.

Мотиви: Посочените в т. 1.1.

8. По Прил. № 2 към чл. 22, ал. 1

Предлагаме към т. 4 „ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ“ да се включи следният допълнителен текст:

„4.1. постъпили становища и предложения на заинтересованите страни;

4.2.  приети становища и предложения;

4.3 обосновка за неприетите становища и предложения.“

Мотиви: Посочените в т. 1.1.

В заключение, отново подчертаваме необходимостта от иницииране на промени в Закона за нормативните актове за регламентиране на ясна рамка и последователност на процесите на изготвяне и обществено консултиране на проектите на нормативни актове и на съпътстващите оценки на въздействие.

Приложение: съгласно текста.

                                                      С уважение,

                                                                БОЖИДАР ДАНЕВ
                                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

_________ 

Схема на основните процеси на изготвяне, консултиране съгласуване и приемане на проекти на нормативни актове (НА) и оценки на въздействие (ОВ)


Предложения на БСК по проекта на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
Добави мнение