Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ЗДСл) e изготвен с оглед привеждането на закона в съответствие с действащата стратегическа рамка – Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й.

Основните направления на предложените промени са:

1. Осигуряване на съответствие със свързана нормативна уредба (§ 1 относно чл. 7, ал. 1, т. 6 )

2. Подобряване на конкурсната процедура за постъпване на държавна служба (§ 2 - § 7 относно чл. 10, 10а, 10в, 10д, 10е и 10ж)

3. Ранг на държавния служител, освободен в изпитателния срок (§ 8 относно чл. 12)

4. Усъвършенстване на уредбата за заемане на стажантски длъжности (§ 9 относно чл. 13)

5. Възникване на правоотношение въз основа на приключена стипендиантска програма (§ 10 относно чл. 13а)

6. Ограничаване на назначенията без конкурс – по заместване (§ 11 относно чл. 15) и при непълно работно време (§ 13 относно чл. 16а, ал. 1 и 2 )

7. Ограничаване на многократното вътрешно съвместителство (§ 12 относно чл. 16)

8. Гъвкави условия на труд – разширяване на възможностите за прилагане на непълно работно време (§ 13 относно чл. 16а, ал. 3 и 4 )

9. Усъвършенстване на уредбата, свързана с обучението на държавните служители (§ 18 относно чл. 35 и § 20 относно чл. 35б )

10. Развитие на мобилността (§ 25 относно чл. 81а )

11. Въвеждане на тестове за заемане на ръководна длъжност при преназначаване (§ 27 относно чл. 82)

12. Усъвършенстване на уредбата за преместване в същата администрация поради служебна необходимост (§ 28 относно чл. 83)

Дата на откриване: 01.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.2.2016 г.


Проект на ЗИД на Закона за държавния служител
Добави мнение