Финанси и данъчна политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - срок за становища до 08.05.2019

- Проект на Наредба за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ - срок да 10.05.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки - срок до 30.04.2019

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика