Финанси и данъчна политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането - срок до 22.08.2018

- Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване - срок до 21.08.2018

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - срок до 18.8.2018 г.
 

- Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори - срок до 09.08.2018

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи - срок до 05.08.2018

- Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа - срок до 28.07.2018

-Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на ИА „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите - срок до 10.08.2018

-Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет - срок до 28.07.2018

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор - срок до 27.7.2018 г. 

- Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация - срок до 26.7.2018 г.  

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика: