Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на... - срок до 24.02.2024

Проект на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити - срок до 11.03.2024

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика:

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - внесен в НС от ПП-ДБ на 31.01.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи - внесен от МС на 13.11.2023


Законопроект за изменение и допълнение на З
акона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници - внесен от МС на 11.10.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор  - внесен в НС от Възраждане на 10.05.2023

 


Финанси и данъчна политика: услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата
Добави мнение