Финанси и данъчна политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - срок до 30.12.2018 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове - срок до 30.12.2018 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта - срок до 28.12.2018

- Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин - Срокът за становища е до: 21.12.2018 г. 

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика