Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (обн., ДВ, бр. 109 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 37 от 1998 г., бр. 15 и 55 от 1999 г., бр. 102 от 2005 г.)- срок до 03.07.2022

- Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти - 08.07.2022 г.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - срок до 09.07.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози  - срок до 10.07.2022

Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика:

- Законопроект за допълнение на Закона за потребителския кредит  - внесен в НС от ПП на 29.06.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност  - внесен в НС от ПП, ДБ и ИТН на 28.06.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта - внесен в НС от ИТН на 17.06.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност  -  внесен в НС от М. Димитров и др. от ДБ, ПП, ИТН и БСП на 16.06.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове  - внесен в НС от М. Димитров и др. от ДБ, ПП, ИТН и БСП на 15.06.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - внесен в НС от МС на 02.06.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси - внесен в НС от МС на 23.05.2022

- Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. - внесен от ИТН в НС на 19.05.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - внесен в НС от ДБ, ПП, ИТН и БСП на 21.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа  - внесен в НС от МС на 21.04.2022

- Законопроект за изменение на Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми  - внесен в НС отВъзраждане на 21.04.2022

- Законопроект за изменение на Закона за Комисията за финансов надзор - внесен в НС от Възраждане на 08.02.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - внесен от Възраждане в НС на 28.01.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи - внесен в НС от МС на 28.01.2022

- ЗИД на Закона за публичните финанси - внесен от ДПС в НС на 19.01.2022

 


Финанси и данъчна политика: ЗИД на  Закона за обществените поръчки
Добави мнение