Финансов отдел
Главен финансов директор

Изпрати съобщение

Станислав Попдончев е магистър по "Счетоводство и контрол" в УНСС - София.

Финансов директор в БСК и БИК Капиталов пазар ЕООД. Отговаря за планирането, координацията и контрола на финансово-счетоводната дейност.

В периода 2009-2015 година е финансист на проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, изпълняван от БСК по ОП "Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г.

Притежава опит в консултантски проекти за изготвяне на бизнес планове, кредитни и финансови обосновки, организация и оптимизация на работните системи и процеси.

Притежава опит в разработването, управлението и отчитането на проекти по оперативни програми „Конкурентоспособност на българската икономика”, „Административен капацитет” и „Развитие на човешките ресурси”.

Сертифициран консултант по организация и оптимизация на работни системи и процеси по методиката на REFA-Германия.

Владее английски език