07.05.2019

Желаещите да участват и като страна по съдебния иск до 20 май 2019 г., 17.00 ч.

Изх. № 07-00-24/07.05.2019 г.

 

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА БСК
ЗА СЪДЕБЕН ИСК СРЕЩУ НАРЕДБА Н-18

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо отправяме към Вас благодарност за съпричастността и подкрепата, която ни оказахте чрез присъединяването Ви към нашата инициатива за завеждане на съдебен иск пред Върховния административен съд срещу част от нововъведените изисквания в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Бяхме принудени да пристъпим към подобно действие, след като няколкомесечните ни опити да водим конструктивен диалог с държавната администрация по отношение на новите разпоредби Наредба Н-18 не постигнаха сериозен напредък и все още много от проблемните текстове са налице, а срокът 30 септември 2019 г. наближава. В нашата представа България продължава да бъде правова държава и цивилизованият ред предполага да се обърнем към съда да упражни контрол върху действията на администрацията.

Големият брой включили се в инициативата ни фирми и организации ни дава увереност, че усилията ни до момента не са били напразни и че си струва да продължим битката за по-малко и по-ясни регулации, за да гарантираме спокойствие и предвидимост на бизнес средата у нас.

Бихме искали да Ви информираме за следващите стъпки, при отчитане на следните обстоятелства:

  • Поради липсата на яснота колко от заявилите подкрепа предприятия и организации ще подкрепят и финансово иска, е трудно да определим точната сума за всеки заявил участие.
  • В хода на инициативата установихме, че не малко фирми имат притеснения тяхната съпричастност да става публично достояние. Приемаме с пълно разбиране желанието за конфиденциалност на част от Вас и ще се съобразим с него. Поради тази причина, е необходимо да поискаме изричното съгласие на всеки от Вас да бъде вписан като страна по иска.

Предприятията и организациите, които изразиха подкрепа към инициативата, могат да изберат една от следните две възможности:

  1. Желаят да окажат само финансова подкрепа, без да бъдат страна в съдебния иск;
  2. Желаят да бъдат включени като страна в съдебния иск и да подкрепят финансово инициативата.

С оглед на посочените възможности:

  1. Фирмите и организациите, желаещи да участват финансово, могат да го направят, като преведат минимална сума в размер на 180 лв., с ДДС по сметка в лева на Българска стопанска камара, Банка ДСК EАД, BIC: STSABGSF, IBAN: BG61STSA93000021609234, основание за превода: „Оспорване на Наредба Н-18 пред ВАС“). За преведените суми БСК ще издаде фактура. Моля да изпратите данни за издаване на фактура на адрес: n18@bia-bg.com. Срок: 20 май 2019 г., 17.00 ч.
  2. Желаещите да участват и като страна по съдебния иск следва да попълнят и подпишат приложеното към настоящото писмо пълномощно и да го изпратят като сканирано копие на адрес: n18@bia-bg.com. Не е необходима нотариална заверка! Срок: 20 май 2019 г., 17.00 ч.

В случай че приходите надхвърлят необходимите за настоящия съдебен иск разходи, с остатъчните средства ще сформираме целеви фонд за противодействие на административния произвол, в който ще се събират средства за евентуалното продължаване на настоящото съдебно дело на втора инстанция, както и за бъдещи съдебни процедури срещу нормативни документи и практики, нарушаващи бизнес средата и възпрепятстващи нормалното функциониране на фирмите у нас. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Още веднъж Ви благодарим за подкрепата. Убедени сме, че само с общи усилия можем да постигнем успех не само по този конкретен казус, но и за всеки проблем пред българския бизнес. Уверяваме Ви, че можете да разчитате на нашето партньорство и занапред. Сигнализирайте и за други казуси, пред които се изправяте и които Ви създават трудности при осъществяването на Вашата стопанска дейност. Не можем да обещаем, че ще решим всички проблеми, но можем да гарантираме, че ще положим необходимите усилия, за да привлечем вниманието на отговорните институции и да търсим съответните решения.

  

С УВАЖЕНИЕ, 

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 

Дата: 07.05.2019

Източник: БСК

Прочетено: 7697