15.03.2019

 

Изх. № 05-15-3/15.03.2019 г.

 

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

 

Г-ЖА ГАЛЯ ДИМИТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 

ОТНОСНО:

Проект на НИД на Наредба Н-18/2006, внесен за обществено обсъждане

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

Във връзка с внесения за обществено обсъждане Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, приложено изпращам предложения на браншови организации и фирми, координирани от Българската стопанска камара, относно необходимостта от промени в посочената Наредба.

Ползвам случая още веднъж да изразя подкрепата на коректния български бизнес за прилагането на мерки, насочени към изсветляването на икономиката и гарантиране на лоялната конкуренция, но също така, Ви обръщам внимание, че предвидените промени в Наредба Н-18 крият сериозна опасност от блокиране на дейността именно на коректните фирми. В тази връзка, за пореден път настоятелно моля да продължим с ефективен диалог между МФ/НАП и представителите на бизнеса, в който обективно да бъдат отчетени съществуващите препятствия пред нормалното функциониране на стопанските субекти и да бъдат предприети подходящите нормативни промени. В проведените досега срещи се дискутират и разясняват основно технически въпроси, свързани с програмирането на софтуерите и съдържанието на фискалните бележки. От друга страна, дискусията по жизненоважни за бизнеса въпроси като:

  • промяна на статута на картовите разплащания;
  • възможност за софтуерна фискализация;
  • работа в „авариен“ режим на фискалните устройства;
  • удължаване на срока, след който ФУ следва да блокират, при липса на връзка с НАП;
  • стесняване на обхвата на СУПТО;
  • гарантиране сигурността на предоставяната от бизнеса информацията;
  • разпоредби, противоречащи на националното и европейското законодателство;
  • въвеждане допълнителна административна тежест, свързана с предоставяне на информация и други,

се отлага за неопределено време – след 30.09.2019 г., или изобщо не се предвижда да се състои.

В случай, че готовността ни за партньорство не бъде отчетена, имаме готовност да потърсим съдействие от компетентните национални и европейски органи, вкл. от съда.

Приложение: Таблица с предложения на браншови организации и фирми

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Главен секретар на БСК 

 


Относно проекта за промени в Наредба Н-18 (за касовите апарати)
Добави мнение