26.06.2019

Изх. № 05-15-6/26.06.2019 г.

 

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

 

Г-ЖА ГАЛЯ ДИМИТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


ОТНОСНО: Проект на НИД на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

Във връзка с публикувания на страницата за обществени консултации Проект на НИД на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /Наредбата/, представяме на Вашето внимание следните коментари и предложения:

БСК подкрепя предложеното удължаване на срока до 30.09.2019 г., в който лицата, използващи ЕСФП, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата. Осигуряването на допълнителен срок ще позволи да не се възпрепятства работата на търговците, които имат сключен договор и изготвен график за внедряване на ЕСФП в своите обекти.

Във връзка с предложената промяна поддържаме нашето становище, изразено с писмо Изх. № 05-15-3/15.03.2019 г. и приложена към него Таблица с предложения на браншови организации и фирми, за предвиждане на процедура за регистриране на инциденти и допускане на работа в „авариен режим“ от лицата, използващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП), в случаи на нарушена дистанционна връзка или форсмажорни обстоятелства. Това ще позволи на търговците да не блокират своята работа, когато при форсмажорни събития е нарушена комуникация със сървърите на НАП, поради невъзможност за предаване на данни по мрежата на мобилния оператор в определени райони или за цялата страна.

С оглед на постигнатия напредък в дейността на работните групи в НАП, с участие на бизнеса, предлагаме допълнителни изменения в Наредбата, както следва:

  1. Отпадане на необходимостта от отпечатване на дневни финансови отчети на фискално устройство (ФУ) и тяхното съхраняване в книга. Предвиждането на възможност за автоматично генериране на дневен финансов отчет и задължението за предаване на информация от ФУ за регистрираните продажби на всеки 5-минутен интервал позволяват да се намали административната тежест върху бизнеса, без да се увредят интересите на фиска;
  2. Допускане на възможност за използване на втория комуникационен канал на ФУ за отдалечен достъп, пренос на информация от/към фискалните устройства. Това ще съкрати необходимото време за техническо обслужване и ще позволи дистанционно да се осъвременява софтуерът, без да е необходимо ФУ да напуска търговския обект;
  3. Разширяване на възможностите за използване на фискални устройства, вградени в автомати на самообслужване (ФУВАС). Понастоящем използването на тези устройства е регламентирано единствено за регистриране и отчитане на продажби на стоки и услуги с развлекателен характер, като в този случай фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. За всички останали продажби на услуги, регистрирани чрез автомат на самообслужване, търговците са длъжни да издават фискална касова бележка на хартиен носител от фискален принтер, вграден в автомата за самообслужване. Предвид техническите затруднения за монтиране на фискален принтер в автоматите за самообслужване и незначителната стойност на продаваните услуги (автомивки на самообслужване, платено паркиране и др.) считаме, че подобна възможност ще доведе до намаляване на административната тежест и разширяване на използваните автоматизирани решения в сферата на услугите.

Използваме възможността отново да апелираме за прецизиране на текстове в Наредбата, които създават прекомерна административна тежест или ограничения, например:

  • Изискването софтуерът за управление на продажби задължително да поддържа интерфейс на български език (Приложение № 29 към чл. 52а; т. 1). Предлагаме това изискване да се отнася само за модулите, които експортират данни за целите на фискалния контрол;
  • Да се предвиди ясна дефиниция на понятието „дублираща функционалност“ на софтуер за управление на продажбите (Приложение № 29 към чл. 52а; т. 3);
  • Да се прецизира изискването софтуерът да не притежава възможност за работа в тестов режим, режим за обучение или друг подобен (Приложение № 29 към чл. 52а; т. 20). Считаме че подобна забрана е прекомерна в случаите, когато обученията на персонала и тестовете се извършват върху инсталиран софтуер в търговски обект, към който е свързано ФУ;
  • Прецизиране на изискванията за предоставяне на информация, съгласно Приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1. Част от изискваната информация често е извън експертизата на търговеца (т. т. 11,12,13) или създава допълнителна административна тежест - напр., броят и предназначението на нефискалните печатащи устройства, свързани към софтуера (т. 16) и др.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Становище относно проекта за промени на Наредба Н-18 (за касовите апарати)
Добави мнение