АОБР подкрепя предложенията за промени в Закона за счетоводството относно финансовия одит
Добави мнение

Изх. № 17-00-33/12.06.2018 г.

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:

Създаването в МФ на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството по отношение на повишаване на прага на задължителния одит на годишните финансови отчети

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

Във връзка с изпълнение на т. 3 от Решение № 411 на Министерския съвет от 19 май 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и Решение по т. 3 от дневния ред на Националния икономически съвет, състоял се на 18 май 2018 г., и във връзка със създаването в Министерство на финансите на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството по отношение на повишаване на прага на задължителния одит на годишните финансови отчети, което ще намали административната тежест на малките предприятия в страната Ви информирам, че Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) прие решение, с което подкрепя изцяло и недвусмислено приложения към настоящото писмо Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, мотивите към него и изготвената предварителна оценка на въздействието.

Смятаме, че този законопроект е изцяло в подкрепа на българския бизнес и е насочен към значително намаляване на административната и финансова тежест за българските предприятия, и разчитаме на Вашата активна роля за внасянето и приемането му по надлежния ред.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

 

САШО ДОНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСК

 

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП

 

 

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КРИБ