Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването - срок до 03.11.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  - срок до 30.10.2019 

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - срок до 30.10.2019  
 

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. на МЗ за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качествето на кръвта от внос - срок до 20.10.2019

- Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология - срок до 19.10.2019 

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита - срок до 18.10.2019 

- Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г. -  срок до 16.10.2019

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите - внесен в НС от ОП на 10.10.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда - внесен от ДПС в НС на 13.09.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки - внесен от БСП в НС на 12.09.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите - внесен от БСП в НС на 11.09.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 24.07.2019