Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването:

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на ЛЗ - срок до 26.03.2023

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по трансплантология - срок до 03.04.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - срок до 08.04.2023

Проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - срок до 09.04.2023

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания - срок до 19.04.2023

Внесени в 48-то НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

В момента няма актуални дискусии!

 


Здравеопазване: критерии за субсидиране на лечебни заведения
Добави мнение