Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 - срок до 09.06.2020

- Проект на наредба за изменение на Наредба № 7 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания - срок до 25.06.2020

- Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия - срок до 18.06.2020

- Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната (обн. в ДВ, бр. 95 от 2019 г.) - срок до 18.06.2020

- Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания - срок до 17.06.2020

-Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична токсикология - антидотна терапия - срок до 17.06.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти- срок до 12.06.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен Кръст - внесет от ГЕРБ и ОП в НС на 09.03.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - внесен в НС от МС на 09.01.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения - внесен в НС от МС на 08.01.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда - внесен от ДПС в НС на 13.09.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 24.07.2019

 


Здравеопазване
Добави мнение