16.04.2019

Изх. №  05-02-35 #1 / 16.04.2019г.                 ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСХУ

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО:  Становище на БСК по проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С настоящото представям становище на БСК във връзка с последното обсъждане в Националния съвет за хората с увреждания, на проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза.

  1. Предложението в проекта на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, в експертното решение да се вписват съответния код по МКБ на заболяването и всички съпътстващи увреждания, свързани с кода по МКБ, както и процент по съответната отправна точка, представлява макар и недостатъчен напредък в посока на съществена реформа на медицинската експертиза.
  1. Подчертаваме отново, че следва да бъде поставени адекватни цели пред реформата на медицинската експертиза, обвързани с ефективност, обективност на оценката, балансираност и справедливост при отчитане на интересите засегнатите лица. В този смисъл напълно допустимо е известна част от хората с регистрирани увреждания да бъдат прекатегоризирани в по-ниска степен на увреждане или „загуба на работоспособност“. Залагането на обратни цели ще узакони немалката част от случаи при които са допуснати нарушения, корупционни практики и осигурителни измами с което се накърняват правата на хората с действителни трайни /тежки/ увреждания, и насърчава източването на социално-осигурителните системи.
  1. В тази връзка Българската стопанска камара отново изразява категорична подкрепа за радикална промяна на подхода при реформиране на медицинската експертиза на вида и степента на увреждания на лица с нарушена функционалност.

Оценката на общата функционалност, вида и степента на уврежданията за конкретно лице следва да се основава изцяло на съвременната методология, прилагана от водещите държави-членки на ЕС, и по-конкретно на приетата през 2001 г. Международна класификация на функционалността, уврежданията и здравето - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) на Световната здравна организация (СЗО).

Необходимо е да бъдат официално приети и приложени достъпните електронни модули на СЗО, които обвързват кодовете от Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (ICD) на СЗО за съответните заболявания, с персонализиран въпросник, обективна оценка и верификация на загубата на функционалност, вида и степента на увреждания на отделните лица.

Всички изложени аргументи от представителите на Министерство на здравеопазването на предходното заседание на Националния съвет за хората с увреждания, конкретно за невъзможността за прилагане на ICF, следва да бъдат формулирани по официален път, изчерпателно и конкретно. На тази основа следва да бъдат инициирани мерки и срокове за пълно прилагане на ICF, като се изготви изцяло нов проект на Наредба за медицинската експертиза на вида и степента на увреждания на лица с нарушена функционалност.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно: Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
Добави мнение