През 2021 г. ЕК ще предложени промяна на директивата за интелигентните  транспортни системи (ИТС) и поради тази причина е обявена настоящата обществена консултация.

Първата част от консултацията е фокусирана върху опита на гражданите/потребителите с наличните решения за интелигентни транспортни системи. Във втората част е представен подробен въпросник за получаване на експертни мнения и технически принос въз основа на предложената оценка на въздействието.

В оценката на въздействието е посочено, че внедряването на ИТС инфраструктурата и услуги в държавите-членки често е лимитирано до ограничен географски обхват и не е непрекъснато. Идентифицирани са три основни проблема:

 • липса на оперативна съвместимост и непрекъснатост на приложения, системи и услуги
 • липса на съгласуваност и ефективно сътрудничество между заинтересованите страни
 • нерешени проблеми, свързани с наличността и споделянето на данни и липсата на стандартизация на данните в подкрепа на услугите за ИТС.

Въпрос: Дали тези проблеми са подходящо идентифицирани или трябва да се вземат предвид и други потенциални проблеми?

Представени са приоритетните области на Директивата за ИТС - оптимално използване на данните за пътищата, трафика и пътуванията; непрекъснатост на ИТС услуги за управление на трафика и товарите; ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност; свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура. Допълнително е наблегнато, че законодателството трябва да се фокусира повече върху новите теми и предизвикателства:

 • свързана и автоматизирана мобилност и платформи за мобилност (напр. Мобилност като услуга - Mobility as a Service, MaaS);
 • сътрудничество между частни и публични заинтересовани страни (например за управление на трафика);
 • по-ефективни и устойчиви мултимодални транспортни решения - по-специално между връзките на дълги разстояния и връзките "последна миля" в градските възли.

Въпрос:  Необходими ли са допълнителни действия на ЕС в тези области? Трябва ли някоя от горепосочените приоритетни области за ИТС да бъде променена, премахната или друга да бъде добавена?

Очертани са потенциални мерки за гарантиране на постигането на специфичните цели на директивата, както следва:

 • увеличаване на оперативната съвместимост и трансграничната свързаност на ИТС приложения, системи и услуги:
  • актуализиране на обхвата на приоритетните области на директивата;
  • разширяване на разпоредбите за пускане на пазара и експлоатация на ИТС компоненти и услуги;
  • създаване на оперативни и координационни структури на ниво ЕС, необходими за трансграничното внедряване на ИТС;
  • внедряване на ключови ИТС услуги (със съответно географско покритие);
 • установяване на ефективни механизми за координация и мониторинг между всички заинтересовани страни в областта на ИТС:
  • актуализиране и рационализиране на задълженията за докладване, включително прилагане на ключови показатели за ефективност;
  • създаване на устойчиви механизми за координация между заинтересованите страни по националните планове за действие и ИТС;
 • решаване на проблеми, свързани с наличността и споделянето на данни, които поддържат ИТС услуги:
  • разширяване на обхвата на разпоредбите относно правата и задълженията на доставчиците на услуги за ИТС относно справедливи и недискриминационни услуги за ИТС (например за доставчиците на цифрови услуги на MaaS);
  • създаване на механизми за споделяне и справедливо повторно използване на данни за да се гарантира приемствеността на основните ИТС услуги в ЕС;
  • актуализиране на взаимовръзките със свързаното законодателство (например в областта на обработката на данни, отговорността, общите европейски пространства за данни, TEN-T);
  • обряване на наличието на определени масиви от данни в подкрепа на свързаността на основни ИТС услуги в ЕС.

Въпрос: Каква е значимостта на всяка конкретна мярка и дали трябва да се обмислят други мерки.

В оценката на въздействието са разгледани няколко възможни въздействия от мерки, насочени към ускоряване на внедряването на интелигентни транспортни системи и тяхната оперативна съвместимост и трансгранична приемственост.

ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ: С настоящото отправяме покана към членовете:

1. Да представят отговори на обществената консултация (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12534-Revision-of-the-Intelligent-Transport-Systems-Directive-)

2. Да ни уведомят дали биха искала БСК да отговори на обществената консултация. В случай на положителен отговор, моля да ни изпратите информация, основана на въпросника в обществената консултация

3. Да споделите коментари, изходна информация.


Консултация: Интелигентни транспортни системи
Добави мнение