На 04 март 2021 г. Европейската комисия представи предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за контрол на прилагането. Проектът на Директива урежда нови изисквания, насочени към прозрачността и контрола в заплащането, но същевременно поражда множество въпроси относно приложимостта, ефективността и последствията от прилагането на тези мерки.

В тази връзка, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, в партньорство с Българска асоциация за управление на хора, организира анкетно допитване до своите членове относно прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност, резултатите от което ще бъдат използвани при изготвянето на официално становище относно съдържанието на Директивата.

Молим, до 16 юни 2021 г. да попълните отговорите в представения Ви онлайн въпросник. Работата с въпросника ще Ви отнеме не повече от 10 минути. Вашето мнение е изключително важно за надеждността на проучването и аргументацията на становището.

Анкетата е анонимна и данните от нея ще се използват в обобщен вид единствено за целите на проучването.

Резултатите от допитването ще бъдат оповестени през месец юни на сайта на Българската стопанска камара – www.bia-bg.com, и ще бъдат използвани при формиране на становище на БСК по проекта на директива.

Предварително благодарим за отзивчивостта и коректността!

ВЪПРОСНИК


Анкета относно равното заплащане на мъжете и жените
Добави мнение