21.03.2014

Българската стопанска камара обявява публична покана за набиране на предложения за предоставяне на техническа и научна експертиза за създаване и опериране на регионални структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството в Смолян и Кърджали.

Избраният изпълнител трябва да изпълни следните дейности и задачи:

  1. Изследване на добри практики за насърчаване на предприемачеството в ЕС, България и Гърция;
  2. Разработване на дългосрочна Стратегия за насърчаване на предприемачеството в трансграничния регион между България и Гърция;
  3. Разработване на организационен модел за  дейността на регионалните структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството;
  4. Разработване на План за действие за изпълнение на стратегията.

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС – 66 008,26 лева / шестдесет и шест  хиляди и осем лв.  и двадесет и шест стотинки/ без ДДС, разпределена по етапи както следва:

  • Етап 1: 13 038,67 лв. без ДДС
  • Етап 2: 29 337,00 лв. без ДДС
  • Етап 3: 13 038,67 лв. без ДДС
  • Етап 4: 10 593,92 лв. без ДДС

 

Срок за изпълнение на всички етапи на дейността: до 255 календарни дни.

Краен срок за кандидатстване: 16.00 часа на 21 март 2014 г., петък.

Настоящата покана е във връзка с дейностите на Българската стопанска камара по проект “Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество” (TRIGGER), изпълняван по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.”.

ОБЯВАТА, ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ПО-ДОЛУ

Публикувано на 11 март 2014 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК набира оферти за стратегия за създаване на регионални бизнес структури в Кърджали и Смолян