Трансграничният регион е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с повишаване на своята конкурентоспособност и на капацитета на човешкия си капитал. Проблемите са свързани със значителния брой неквалифицирани човешки ресурси, застаряващото население, високата безработица, особено сред младите хора, както и сериозния дисбаланс на населението в градските пренаселени центрове и в селските слабо населени райони в периферията. От друга страна, има редица престижни академични и научноизследователски институции в региона и свободен и безпрепятствен достъп за всички хора до всички нива на образование.

Необходимостта от стимулиране на предприемачеството, преодоляването на структурните проблеми и увеличаването на конкурентоспособността е от съществено значение за оцеляването на всяка икономика. Това е особено важно за трансграничния регион, пред който има редица трудности, но и възможности, заради които неговото преобразуване във високо конкурентен и иновационен център е от съществено значение, за да се гарантира устойчивото му развитие и икономическия му просперитет. За да се постигне това, проектът цели основно увеличаване потенциала на човешкия капитал в региона.

Предложеният проект ще допринесе за изграждането на мрежи и за постигането на синергия между академичните институции, администрацията и бизнеса, което ще създаде повече възможности за младите хора да се интегрират успешно на пазара на труда:

 • Да навлязат на пазара на труда (за безработните лица) и да се преквалифицират, за да отговорят на основните нужди на бизнеса (за служителите), или
 • Да започнат свой собствен бизнес (самонаемане)

 

Целеви групи

Млади безработни и заети лица, завършили висше образование. 200 души, завършили висше образование (100 от Гърция и 100 от България).

Финансиране
Европейско териториално сътрудничество " Гърция - България 2007-2013", съфинансирана от ЕФРР и участващите държави
Обхват
Международен
Бюджетна линия
Европейско териториално сътрудничество " Гърция - България 2007-2013"
Основни дейности

Основната цел на проекта е да се реализира цялостен пакет от мерки, които ще имат за краен резултат интеграцията на пазара на труда и повишаването на заетостта, включително чрез самонаемане на до 200 млади хора с висше образование от региона, както и подобряване на перспективите и стратегическите възможности на трансграничната област, основани на конкурентоспособността, производителността и иновациите на местните икономики.

Проектът ще включва цялостен пакет от мерки, които ще се базират на опита и „добрите практики“ за подобряване на човешкия капитал на двете държави с оглед  по-ефективното навлизане на  пазара на труда, като крайната цел е обмена на квалифициран персонал, подобряването на конкурентоспособността на двете икономики, устойчивото и жизнеспособното развитие на двата региона и засилването на сближаването в трансграничната област. Затова, в рамките на проекта се планира създаването на постоянни мрежови структури и повишаване дела на самонаемането и предприемачеството чрез използването на местния човешки и организационен потенциал, които ще бъдат съобразени с изискванията на региона. Ползата е двустранна: от една страна, местният бизнес ще използва знанието и иновативния потенциал, базиран на съществуващите ресурси (от двете страни на границата) а, от друга страна, младите хора с висше образование от региона ще се възползват от приложените програми за надграждане на знанията, уменията и коцпетенциите, за да се увеличат възможностите за покриване изискванията и нуждите на бизнеса и на пазара на труда, което ще намали миграцията на човешкия капитал.

Чрез реализацията на дейностите по проекта ще бъдат наети, дори под формата на стажове, 6 месеца преди изтичането на срока на проекта, 20% от участниците в него (постижима цел е 80 души в двете страни и в ЕС).

Резултати
 • Извършена инвентаризация на професиите и стопанските дейности в трансграничния регион, възможностите за развитие на нов бизнес и пазарните тенденции. Създаване и актуализиране на информацията и експертизата по време на жизнения цикъл на проекта и след приключването му.
 • Идентифициране на нуждите на малките и средни предприятия в трансграничния регион (количествени и качествени) по специалности и по сектори чрез проучвания и експертни оценки. Изследванията (чрез структуриран въпросник) на съществуващите предприятия ще идентифицира профила на предприемачеството и човешките ресурси, техните специализации и нуждите им от експертиза, както и новите бизнес перспективи.
 • Проучване на специализацията и квалификацията на специалистите  с висше образование в региона (развити научно-приложни области и ниво на задоволяване на нуждите на пазара на труда, на база на съществуващото състояние, както и разработване на методология за преоценка на квалификациите).
 • Планиране и провеждане на краткосрочни обучителни програми за подобряване на уменията и компетенциите на младите хора с висше образование и развитие на предприемачески умения според нуждите на пазара. За целта, ще бъдат привлечени академичните институции в региона (Аристотелският университет в Солун, Университетът на Македония, Демокритовският университет на Тракия, Югозападният университет, филиалите на Пловдивския университет, на Техническия  университет-София, на Свободния Варненски университет т.н.), които ще  реализират програмите. На основата на предварителната информация за перспективите пред икономиките на двете страни, петте предложени модула за обучение са:
  • Алтернативни форми на енергия (биомаса, малки ВЕЦ, малки вятърни централи и т.н.) (Гърция)
  • Рециклиране и управление на отпадъците, извличане на енергия от отпадъци (Гърция)
  • Информационни и комуникационни технологии, телематика и логистика за директна връзка между производителите и потребителите (например, директни поръчки от страна на потребителите към производителите през Интернет) (България)
  • Електротехника и електроника (България)
  • Производство на иновативни селскостопански и хранителни продукти (за хора със специални хранителни нужди, за фармацевтичната и козметичната индустрия) (България-Гърция).
 • Оценка на участниците, на придобитите знания и умения от тяхна страна и осигуряване на консултации за насочване на бенефициентите или към пазара на труда, или към самостоятелна стопанска дейност (създаване на нов бизнес).
  • Създаване на регионални структури / обособени центрове / за подкрепа на заетостта и предприемачеството, които ще останат да функционират и след края на проекта. Структурите ще имат офиси в трансграничната зона на Гърция и България (например в Серес, Драма, Комотини, Кърджали, Благоевград, Смолян). Целта на тези офиси е да предоставят информация, съвети и възможности за намиране на работа/стажове в полза на работниците и работодателите, за поощряване, насърчаване и подпомагане на предприемачеството и самонаемането в региона.
 • Тези структури ще разполагат с мрежа от експерти и съветници, които ще бъдат в ежедневен контакт с търсещите работа и работодателите в трансграничния регион. За целта ще бъдат разработени подходящи инструменти и приложения, като например систематизиране на база-данни с автобиографии на младите хора с висше образование, търсените професии в предприятията, инструменти за оценка, свързани с търсенето и предлагането на работна ръка. Ще бъдат организирани специални събития, като например „Дни на кариерата“. Ще се поощрява сътрудничеството, партньорството и синергията с Центровете за професионално ориентиране и кариерно развитие към университетите, като ще се търсят и допълнителни възможности за подкрепа на тяхната работа.
 • Разработването на инструменти и методи, които ще се използват текущо за създаването на (виртуален) бизнес инкубатор, открита “лаборатория” за предприемачество и професионална интеграция на завършили студенти, които се интересуват и от самостоятелна стопанска дейност. Ще се търси сътрудничество със съществуващата мрежа от инкубатори в региона, предоставящи свободно пространство за бизнес дейности, с оглед разширяване на възможностите пред бъдещите млади предприемачи. Консултантските услуги, които ще бъдат предоставяни от регионалните структури, ще са свързани с разработването на бизнес планове за стартиране на нов бизнес, подготовка на маркетингови планове за промоция и продажба на нови продукти, услуги в подкрепа намирането на нови клиенти/купувачи и т.н.

 

Партньори
 • Министерство на Македония и Тракия (Водещ партньор);
 • Асоциацията на фирмите в сферата на информационните технологии на Северна Гърция (SEPVE);
 • Институтът за развитие на технологиите и човешките ресурси (IATAP);
 • Business and Cultural Development Centre (ΚΕΠΑ);
 • Българска стопанска камара (БСК);
 • Българската мениджмънт асоциация (Благоевград);
 • Министерство на икономиката и енергетиката;
Иво Царев: Младите не знаят, че трудът е ценност

Иво Царев: Младите не знаят, че трудът е ценност

+
В БСК се проведе работна среща с Управителния съвет на Националната асоциация на младите предприемачи в България

В БСК се проведе работна среща с Управителния съвет на Националната асоциация на младите предприемачи в България

+
Българо-гръцки проект насърчава младите предприемачи от Южна България

Българо-гръцки проект насърчава младите предприемачи от Южна България

+
Наградиха победителите в конкурса

Наградиха победителите в конкурса "Най-добър стартиращ млад предприемач за 2015 г."

+
БСК обявява конкурс

БСК обявява конкурс "Най-добър стартиращ млад предприемач за 2015 г." , в рамките на проект “TRIGGER”

+
Проведе се двудневен форум за млади предприемачи

Проведе се двудневен форум за млади предприемачи "Открита лаборатория“ в рамките на проект TRIGGER

+
Публична покана за изпълнител: Разработване на електронни средства и приложения за обучение на стартиращи предприемачи

Публична покана за изпълнител: Разработване на електронни средства и приложения за обучение на стартиращи предприемачи

+
Българският пчелен мед се изнася в Германия

Българският пчелен мед се изнася в Германия

+
БСК ще помага на завършили студенти от Смолян, Кърджали и Благоевград да стартират собствен бизнес

БСК ще помага на завършили студенти от Смолян, Кърджали и Благоевград да стартират собствен бизнес

+
Среща по Проект TRIGGER - предизвикателствата при стартиране на нов бизнес

Среща по Проект TRIGGER - предизвикателствата при стартиране на нов бизнес

+
Работата по

Работата по "Южен поток" продължава, заяви вицепремиерът Бъчварова

+
Работна среща: „Основни аспекти на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес“

Работна среща: „Основни аспекти на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес“

+
До края на 2014 земеделците избират как да се облагат доходите им догодина

До края на 2014 земеделците избират как да се облагат доходите им догодина

+
200 българи и гърци се учат на предприемачество, прехвърлят мост между бизнеса на двете страни

200 българи и гърци се учат на предприемачество, прехвърлят мост между бизнеса на двете страни

+
Българо-гръцки семинар: основни аспекти на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес, Кърджали, 25-26.11.2014 г.

Българо-гръцки семинар: основни аспекти на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес, Кърджали, 25-26.11.2014 г.

+
Публична покана за изпълнител: Доставка и монтаж на офис оборудване

Публична покана за изпълнител: Доставка и монтаж на офис оборудване

+
БСК прекратява процедура за избор на изпълнител за организиране на конференции в Смолян и Кърджали

БСК прекратява процедура за избор на изпълнител за организиране на конференции в Смолян и Кърджали

+
Работна среща по проект „Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите учебни заведения и предприемачество“

Работна среща по проект „Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите учебни заведения и предприемачество“

+
Кирил Желязков
1784, София; 7-ми км.,бул.“Цариградско шосе” 133, ст. 284, БИЦ ИЗОТ ЕАД
974 3976
Прочетено:2962